TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

KRISTIINA NORDLUND: Ranskan Ukrainan politiikka maaliskuusta 1917 helmikuuhun 1918.

progradu tutkielma, 131 s.
Yleinen historia
tammikuu 1992
 


Tutkimukseni käsittelee Ukrainan kysymystä Ranskan ulkopolitiikassa kyseisenä ajanjaksona. Tänä aikana ranskalaisten suhtautuminen Ukrainaan muuttui hyvinkin voimakkaasti. Alun välinpitämättömästä ja osin vihamielisestäkin asenteesta kehittyi vähitellen myötämielisempi suhtautuminen johtaen lisääntyvään taloudelliseen sekä poliittiseen tukeen sekä lopulta päätökseen virallisesta tunnustamisesta. Olen pyrkinyt selvittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat ranskalaisten suhtautumiseen Ukrainaan. Miten Ranskan ja Venäjän välisten suhteiden kehitys näkyi Ranskan suhteessa Ukrainan kysymykseen? Mikä oli Saksan rooli ranskalaisten Ukrainaa koskevassa päätöksenteossa? Entä miten ensimmäisen maailmansodan tapahtumat peilautuivat maiden välisissä suhteissa? Tutkimukseni nojautuu Ranskan ulkoministeriön Ukrainaa koskevaan dokumenttikokoelmaan, AMAE Guerre 1914 1918, Ukraine.

Koko tutkimusajanjaksoni ajan Ranskan ulkopoliittisessa päätöksenteossa oli hallitsevana piirteenä ensimmäisen maailmansodan asettamat vaatimukset: itärintaman säilyttäminen ja sitä kautta Saksan etenemisen pysäyttäminen. Itärintaman kestävyys oli suuresti vaarantunut Venäjän sekasortoisen tilanteen vuoksi. Tämä oli myös lähtökohtana Ranskan punnitessa suhdettaan Ukrainaan. Ranskalaiset ryhtyivät tukemaan ukrainalaisia, koska lokakuun vallankumouksessa valtaannousseet bolshevikit pyrkivät avoimesti irrottautumaan sodasta. Kysymys ei näin ollen ollut aatteellinen, vaan puhtaasti sotilasstrateginen.

Ranskan pyrkimykset suhteessa Ukrainaan epäonnistuivat Ukraina solmi helmikuussa 1918 rauhan keskusvaltojen kanssa ja maa luisui Saksan vaikutuspiiriin. Suurelta osin tämä johtui siitä, etteivät ranskalaiset kyenneet ymmärtämään Ukrainan todellista tilannetta. Maa oli sotatilassa Venäjää vastaan ja bolshevikkien eteneminen alueelle uhkasi koko Ukrainan tulevaisuutta. Juuri tätä uhkaa vastaan he turvautuivat Saksaan, koska muualta ei ollut apua odotettavissa.