TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

Nilsson, Pilvi:  Menneisyyden käyttö vetovoimatekijänä Michiganin,
Minnesotan ja Wisconsinin matkailussa

Pro gradu-tutkielma, 174 s., 13 liites.
Yleinen historia
Elokuu 2000


Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan Michiganin, Minnesotan ja Wisconsinin matkailumarkkinointia erityisesti internet-kotisivuilla. Matkailu elinkeinona on huomattava työllistäjä ja tulolähde eri alueille. Turismintutkimus on itsessään melko nuorta, mutta sitä on ryhdytty harjoittamaan viime vuosikymmeninä yhä laajemmin eri tieteenalojen piirissä. Suomessa on viime aikoina ilmestynyt useita tutkimuksia matkailunhistoriasta, mutta ainakaan internet-lähdeaineistoon pohjautuvaa matkailututkimusta ei ole saatavilla.

Työssäni selvitän, miten Michigan, Minnesota ja Wisconsin käyttävät historiaa matkailun vetovoimatekijänä vuosina 1998 ja 1999. Tutkimus sijoittuu näin ollen 1990-luvulle ja tarkastelee menneisyyttä lähihistorian aspektista käsin. Tutkimus on historian ja nykypäivän vuoropuhelua, ja sen alueellisiksi rajoiksi muodostui osavaltioiden
maantieteellinen ja sosioekonominen yhtenäsyys. Internet-lähdemateriaali
on koottu pääasiassa kaksilta erillisiltä, osavaltioiden virallisten
organisaatioiden kotisivuilta:

<www.great-lakes.net/links/tourlink.html> ja
<www.glc.org/projects/circle/circle.html>.

Lähdin työssäni liikkeelle siitä, että menneisyyttä tuodaan ainakin jossain määrin esille osavaltioiden matkailumarkkinoinnissa. Osavaltioiden tärkeä yksittäinen matkailun vetovoimatekijä on luonto, mutta myös menneisyyttä hyödynnetään tehokkaasti. Matkailijalle tarjotaankin www-sivuilla moninaista menneisyyttä, jota sisällytetään niin
kulttuuri-, talous-, sosiaali- kuin poliittiseenkin historiaan. Eniten hyödynnetty
menneisyyden aikakausi matkailuelinkeinossa on selkeästi 1800- ja 1900-luku, Yhdysvaltain itsenäisyyden ajan historia. Osavaltiot markkinoivat menneisyyttä matkailijalle keskenään hyvin samankaltaisesti. Keskinäiset erot ovat ainoastaan marginaalisia ja liittyvät alueellisiin elinkeinorakenteisiin. Kukin tutkittavasta
osavaltiosta hyödyntää elävää historiaa matkailuelinkeinossa. Elävän historian teemapuistojen määrä on melko suuri, mutta samalla myös perinteiset museot ovat säilyttäneet asemansa suosittujen matkakohteiden joukossa. Internet-markkinointi pyrkii antamaan kuvan matkakohteiden uniikista luonteesta ja suuremmasta historiallisesta rikkaudesta kuin painetut matkaoppaat tai -brosyyrit. Internet-markkinointi pyrkii
herättämään mielikuvia, jotka houkuttelevat matkailijaa kohteisiin. Menneisyyden käyttö matkailun vetovoiman vahvistamisessa on huomattavaa ja historia liitetään Michiganin, Minnesotan ja Wisconsinin matkailumarkkinoinnissa lähes kaikkialle, minne se vain voidaan mielikuvituksen rajoissa yhdistää.

Asiasanat: matkailunhistoria, turisminhistoria, Michigan, Minnesota,
Wisconsin, Yhdysvallat