Niinikorpi, Sinimaarit

TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta / Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

NIINIKORPI, SINIMAARIT: "What Looks Very Much Like a Genocide Has Been Taking Place in Rwanda" — The New York Times, Time ja Newsweek Ruandan vuoden 1994 kansanmurhan uutisoijina

Pro gradu tutkielma, 80 s.
Yleinen historia
Joulukuu 2010


Tutkin pro gradu tutkielmassani Ruandan kansanmurhan aikaista uutisointia ja siihen kohdistunutta kritiikkiä yhdysvaltalaisessa lehdistössä. Aineistonani käytän yhtä päivittäin ilmestyvää sanomalehteä, The New York Timesia, sekä kahta viikoittain ilmestyvää aikakauslehteä, Timea ja Newsweekiä. Tutkimukseni alkaa huhtikuun kuudentena päivänä vuonna 1994, jolloin Ruanda nousi presidenttinsä lentokoneen alasampumisen seurauksena otsikoihin. Tarkastelujakso päättyy heinäkuun kahdeksanteentoista päivään samana vuonna, jolloin maahan muodostettiin uusi hallitus. Tutkimuksessa käyttämiini lehtiartikkeleihin kuuluu niin uutisia, pääkirjoituksia kuin yleisönosastotekstejäkin.

Ruandan kansanmurha alkoi huhtikuussa vuonna 1994, kun valtansa menettämistä pelännyt hallinto organisoi poliittisten vastustajiensa sekä vähemmistökansanosan, tutsien, eliminoinnin. Kansanmurha oli huolellisesti suunniteltu ja toteutettu pohjimmiltaan poliittinen operaatio, joka vaati sadan päivän kestonsa aikana noin 800 000 uhria. Kansanmurhan estämiseksi ei onnistuttu toimimaan ajoissa ja jälkeenpäin kritiikkiä tilanteen hoitamisesta ovat saaneet runsaasti niin kansainvälinen yhteisö, yksittäiset valtiot kuin mediakin. Mediaa on kritisoitu vähäisestä, epätarkasta ja jopa virheellisestä uutisoinnista kansanmurhan aikana ja etenkin siitä, ettei se kyennyt tunnistamaan tapahtumia tarpeeksi ajoissa kansanmurhaksi.

Tutkimissani lehdissä Ruanda nousi otsikoihin huhtikuussa ja pysyi siellä aina tarkasteltavan ajanjakson loppuun saakka aktiivisimmin The New York Timesissa. Teemat lehtien uutisoinnissa vaihtuivat kansanmurhan etenemisen mukaan ja toistuvat samoina kaikissa lehdissä. Kaikki lehdet ottavat myös jonkin verran kantaa Ruandan tilanteeseen käsitellen tällöin lähinnä länsimaisten toimijoiden osuutta asiassa. Mediaan kohdistettu kritiikki osuu tarkasteltavissa lehdissä osittain kohdalleen, mutta kyseenalaistan paikoin kritiikin aiheellisuuden.

Asiasanat
Ruanda, kansanmurha, The New York Times, Time, Newsweek, Yhdysvallat, lehdistö