TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

NEVALAINEN, ARI: Hyöty vai ihannointi? Progressiivisen kauden (1890-1914) luonnonsuojeluaatteet Yhdysvalloissa

Tutkielma, 157 s, 3 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 1991
 

Tutkielmassa käsitellään luonnonsuojeluaatteen kehitystä ja syntyä viime vuosisadan vaihteen Yhdysvalloissa. Tutkielman tavoitteena on ensinnäkin selvittää mitkä tekijät vaikuttivat luonnonsuojeluaatteen esiinnousuun, ja toisaalta analysoida sitä, minkälaisia käsityksiä esitettiin ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta ja mihin toimiin ihmisen katsottiin olleen oikeutettu suhteessaan luontoon ja sen suojeluun. Tutkimusongelmaa lähestytään kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin luonnonsuojeluajattelun kehittyminen on pyritty näkemään Pohjois-Amerikan ympäristössä tapahtuneita muutoksia vasten. Toisaalta luonnonsuojeluaatteet on pyritty sijoittamaan osaksi aikakauden yleistä aate- ja kulttuurihistoriaa. Aihe on rajattu vuosien 1890 1914 väliselle ajalle, jolloin Yhdysvalloissa perustettiin ensimmäinen luonnonsuojeluliike.

Tutkielma pohjautuu hyvin pitkälle vuosisadan vaihteessa julkaistuihin aikalaiskirjoituksiin. Niitä on kerätty muun muassa aikakausi ja sanomalehdistä, muistelmista, aikalaiskirjallisuudesta ja erityisistä aikalaislähdekokoelmista. Progressiivisen kauden luonnonsuojelutoimintaa on tarkasteltu monissa eri tutkimuksissa. Nämä ovat kuitenkin painottuneet varhaisen luonnonsuojeluliikkeen poliittiseen ja hallinnolliseen puoleen; aatehistorialliselta kannalta aihepiiri on vielä melko tutkimaton.

Luonnonsuojeluaatteen syntyyn viime vuosisadan vaihteen Yhdysvalloissa vaikutti kaksi tekijää. Ensinnäkin Pohjois-Amerikan luonnossa 1800 luvulla tapahtuneet ennennäkemättömän nopeat muutokset antoivat impulssin luonnonsuojeluaatteiden heräämiselle. Toisaalta luonnonsuojelukeskustelu liittyi läheisesti vuosisadan vaihteen henkiseen ilmapiiriin. Progressiivinen kausi loi pohjan uudelle yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa nopean kaupungistumisen ja väestönkasvun myötä kiinnitettiin erityistä huomiota myös ihmisen muuttuneeseen luontosuhteeseen.

Yhdysvalloissa luonnonsuojeluaate jakautui alusta lähtien kahteen eri suuntaan: utilitaristiseen, hyötynäkökohtia painottaneeseen ja mystiseen, luonnon ainutkertaisuutta korostaneeseen näkökantaan. Utilitaristisen näkemyksen mukaan luonnonsuojelun ensisijaisena tavoitteena oli lisätä ihmisten ja yhteiskunnan yhteistä hyvinvoinita. Ihmisellä katsottiin olevan täysi oikeus hyödyntää luontoa omien päämääriensä välineenä. Mystisen näkemyksen mukaan luonto edusti pyhyyttä, osoitusta suuremmasta voimasta. Ihmisellä ei siten ollut minkäänlaisia erikoisoikeuksia suhteessaan luontoon. Mystikoille luonnonsuojelu merkitsi siten luonnon säilyttämistä mahdollisimman alkuperäisenä ja aitona.