TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MYLLYNIEMI, TIINA: Uuden Maailman matkailijat Vanhassa Tsaarinmaassa. Venäjälle matkustaneiden amerikkalaisten käsityksiä ja kokemuksia Venäjästä ja venäläisestä yhteiskunnasta vuosina 1865 - 1914.

Pro gradu -tutkielma, 198 s., 18 liites.
Yleinen historia
Kesäkuu 1998

Tutkimuksessa perehdyttiin Venäjälle vuosina 1865 - 1914 matkustaneiden syntyperäisten amerikkalaisten käsityksiin ja kokemuksiin Venäjästä ja venäläisestä yhteiskunnasta. Tarkastelun kohteeksi otettiin amerikkalaismatkailijoiden kirjoitukset Venäjän kulttuurista, taloudesta ja sisäpolitiikasta. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu amerikkalaisten matkakohteita, matkareittejä ja muita erityisesti matkailuun Venäjällä liittyneitä erityispiirteitä.

Yhdysvaltain sisällissodan päätyttyä amerikkalaisten matkailu Eurooppaan lisääntyi huimasti ja samalla Venäjällekin eri syistä matkustaneiden määrät kasvoivat. Venäjälle matkustaneet amerikkalaiset voitiin jaotella kolmeen ryhmään heidän ensisijaisen matkatarkoituksensa perusteella: huvimatkailijoihin, diplomaatteihin ja erityismotiiveista (opiskelu, tutkimus, jokin työtehtävä) Venäjälle matkustaneisiin. Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä oli analysoida näiden kolmen matkailijaryhmän jälkeensä jättämää, Venäjää koskevaa aikalaiskirjallisuutta: matkakertomuksia, kirjeitä, päiväkirjoja, muistiinpanoja, lehtiartikkeleita, omaelämäkertoja ja muistelmia. Amerikkalaismatkailijoiden aikalaiskirjoituksia vertailtiin eri aihealueiden kohdalla toisiinsa matkailijaryhmien sisällä ja välillä sekä eri vuosikymmeninä Venäjälle matkustaneiden ja Venäjästä kirjoittaneiden välillä. Näin hahmottui Venäjä sellaisena, kuin se oli ollut amerikkalaisesta näkökulmasta katsottuna.

Huvimatkailijoiden Venäjä oli romanttinen, loistokas valtakunta upeine nähtävyyksineen ja ylellisine päivällisineen. 1880-luvun lopulla huvimatkailijoiden kirjoituksiin ilmestyi jonkin verran myös kriittisyyttä, mutta oikeastaan vasta 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä huvimatkailijat alkoivat nähdä Venäjällä kohtaamansa glamourin taakse sekä pohtia, miksi tavalliselta kansalta puuttui Venäjällä demokraattisia oikeuksia tai sellaisia vapauksia, joihin amerikkalaiset olivat omassa yhteiskunnassaan tottuneet. Diplomaattien kohtaama Venäjä oli sekin melko kaukana Venäjän todellisuudesta. Pietari, Moskova ja Nijni-Novgorod saattoivat jäädä monille diplomaateillekin ainoiksi tutustumiskohteiksi Venäjällä huvimatkailijoiden tapaan. Diplomaattien silmissä Venäjä säilyi myös hyvin muuttumattomana vuosikymmenestä toiseen. Erityismotiiveista Venäjälle matkustaneet tutustuivat Venäjään alueellisesti laajimmin ja solmivat kontakteja muihinkin kuin vain venäläisyhteiskunnan valtaapitäviin yläkerroksiin. Heidän käsityksensä erityisesti 1890-luvun ja 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Venäjästä olivat kaikkein realistisimpia ja kirjoituksensa analyyttisimpia. He olivat niitä amerikkalaisia, jotka kärkkäimmin arvostelivat Venäjää epädemokratiasta tai taantumuksellisuudesta, mutta myös arvostivat eniten Venäjän tavallista kansaa tai kulttuuria.

Tulosten perusteella amerikkalaismatkailijoiden käsityksiä ja kokemuksia Venäjästä voi pitää ennen kaikkea heidän omiin henkilökohtaisiin matkatarkoituksiinsa ja matkaajankohtaansa mutta paljolti myös kirjoitusten ilmestymisajankohtaan sidottuina.