TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MYLLYLÄ, ANNELI: Keksijänoikeuksien suojelu ja ulkomaalaisten monopolivoitot: Venäjän keisarillisen teknisen seuran ja finanssiministeriön suhtautuminen keksintöprivilegioihin vuosina 1861-1896

Pro gradu tutkielma, 169 s.
Yleinen historia
Toukokuu 1986
 

Venäjän keksintöprivilegioinstituution historiaa ei ole toistaiseksi tutkittu juuri lainkaan. Erityisen selvästi tämä koskee keksintöprivilegioiden käsittelyä julkisuudessa 1800-luvun lopulla ja vuoden 1896 asetuksen monimuotoista valmisteluprosessia. Venäjän keksintöprivilegiolainsäädännön asemasta ja uudistamisesta 1800-luvun jälkipuoliskolla käyty keskustelu tapahtui pääasiassa Venäjän keisarillisessa teknisessä seurassa ja eri aikakauskiriojen palstoilla.

Teknisen seuran kokouspöytäkirjat on julkaistu seuran aikakauskirjassa (Zapiski I.R.T.O.). Aikakauskirjamateriaalin pohjalta selvitetään teknisen seuran suhtautumistapa ja indisioiden kautta rekonstruoimalla finanssiministeriön suhtautuminen privilegioihin. Tässä rekonstruoinnissa otetaan huomioon taustaseikkoina ensi sijassa Venäjän taloudellistekniset olosuhteet ja niissä tapahtuneet muutokset sekä hallituksen tietoisuus mahdollisista epäkohdista. Erityistä huomiota kiinnitetään hallituksen samanaikaisiin toimenpiteisiin tulli ja talouspolitiikassa, teknisen koulutuksen edistämisessä, elinkeinolainsäädännön uudistamisessa, rautateiden rakennuspolitiikassa ja hallinnon uudelleen organisoimisessa.

Tutkielmassa pyritään osoittamaan, että Venäjällä oli jatkuvasti ongelmana ulkomaalaisten hallitseva asema privilegiomarkkinoilla, mikä kytki privilegioasiat kiinteästi tullipolitiikan kehitykseen ja suhtautumiseen ulkomaalaisiin. Privilegiojärjestelmän koettiin tuottavan hyötyä lähinnä vain ulkomaalaisille. Tämän vuoksi finanssiministeriössä harkittiin jo 1870-luvun alkupuolella privilegiojärjestelmän kumoamista. Kotimaisen teollisuuden edistymisen ja hallituksen protektionistisemman tullipolitiikan myötä virisi kiinnostus keksintöprivilegioihin ja niitä koskevan säännöstön uudistamiseen teknisen seuran piirissä v.1879. Seurassa käynnistetty uudistyö keskeytettiin 1880-luvun puolivälissä taloudellisen laman aikana. Lainuudistus tapahtui 1890-luvun puolivälissä voimakkaan taloudellisen noususuhdanteen aika, sen jälkeen kun oli siirrytty äärimmäisen protektionistiseen tullitariffiin. Finanssiministeri Witte ajoi valmisteluprosessissa kotimaisen teollisuuden etujen mukaista linjaa, mikä oli ristiriidassa teknisen seuran edustaman yksityisen keksijän oikeuksia korostaneen linjan kanssa. Konflikti ratkesi valtakunnanneuvostossa v.1896 Witten tappioksi.