TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

MYLLYHARJU, TIINA: Muuttuva, muuttava meksikolainen. New York Timesin välittämä kuva meksikolaisista kausityöläisistä Yhdysvalloissa nk. bracero-ohjelman aikana 1942 - 1954.

Pro gradu -tutkielma, 157 s., 4 liitesivua.
Yleinen historia
Syyskuu 1997

Tutkielmassa analysoidaan yhdysvaltalaisen New York Times -sanomalehden meksikolaisia kausityöläisiä koskevia kirjoituksia vuosilta 1942 - 1954. Lehden meksikolaiskuvassa tapahtuneen kehityksen analysoinnilla selvitetään, miten ja miksi yhdysvaltalaisten käsitykset meksikolaisista tutkittavana aikana muuttuivat. Kausityöläisillä tarkoitetaan pääosin maataloussektorin palveluksessa työskennelleitä meksikolaisia braceroja (bracero), joita tuli Yhdysvaltoihin Meksikon ja Yhdysvaltain solmiman kausityöohjelman (nk. Bracero, Program) puitteissa vuosina 1942 - 1964 yli viisi miljoonaa. Kausityöläisiin lasketaan kuuluvaksi myös Yhdysvaltoihin laittomasti saapuneet meksikolaiset, nk. wetbackit. Myös Yhdysvaltain meksikolaisperäistä väestöä, meksikolais-amerikkalaisia koskevat kirjoitukset kuuluvat tutkielman piiriin, sillä yleinen mielipide ei tehnyt juurikaan eroa meksikolaisten ja meksikolaisamerikkalaisten välillä 1940-50 luvuilla.

Tutkielma käsittää ajan bracero-ohjelman syntyvuodesta 1942 vuoteen 1954, jolloin laittomat meksikolaissiirtolaiset karkotettiin Yhdysvalloista nk. Operaatio Wetbackin (Operation Wetback) puitteissa. Tarkasteluvälillä New York Timesin meksikolaisista kausityöläisistä välittämä kuva muuttui yltiöpositiivisesta äärinegatiiviseksi ja 1940-luvun bracero-painotteinen kirjoittelu muuttui wetback-keskeiseksi. Näkyvimmät syyt asenteiden kiristymiseen ja meksikolaiskuvassa tapahtuneeseen muutokseen olivat Meksikosta Yhdysvaltoihin suuntautuvan laittoman siirtolaisuuden lisääntyminen 1940-50 -lukujen vaihteessa sekä kylmän sodan aikainen kommunismipelkoinen ilmapiiri.

New York Timesin meksikolaiskirjoituksia leimasi käsiteltävänä ajankohtana positiivisen ja negatiivisen meksikolaiskuvan jatkuva vuorottelu, mikä ilmentää yhdysvaltaisten jo 1800-luvulta periytyvää kaksijakoista suhtautumista meksikolaisiin. Muutokset lehden meksikolaiskuvassa johtuivat sekä Yhdysvaltain viranomaisten sanelemista ohjeista ja sensuurikäskyistä että lehden omasta, taloudellista konservatismia edustavasta maailmankuvasta. New York Timesin näkemyksiä meksikolaisista sanelivat taloudelliset seikat: työvoimapulan ollessa Yhdysvalloissa suuri lehti näki meksikolaiset avuliaina naapureina, laskukautena ja meksikolaisten määrän paisuessa Yhdysvalloissa suureksi lehden kirjoituksissa painottuivat negatiiviset ja stereotyyppiset käsitykset meksikolaisista. Vaikka lehti otti kantaa pääkirjoituksissaan tasa-arvon puolesta ja kehotti amerikkalaisten kausityöläisten elinolojen kohentamiseen, oli New York Timesin meksikolaiskuva tutkittavana ajanjaksona selvästi sidoksissa kansakunnan taloudellisen suorituskyvyn kohottamiseen ja positiivinen meksikolaiskuva oli vain kriisiajan sanelema pakko.

Päälähteenä käytetyn New York Timesin vertailuaineistona on käytetty Time- ja Life aikakauslehtien kirjoituksia. Lehtikirjoitusten taustojen selvittämisessä on ollut apuna Foreign Relations of United States -sarjassa julkaistut bracero-ohjelmaa koskevat diplomaattiasiakirjat vuosilta 1942 - 1955.