TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta
MUSTONEN, ANNA: Merkittävien naisten historiaa – Ranskan suuren vallankumouksen naiset Alma Söderhjelmin 1900-1930-lukujen tuotannossa
 
Tutkielma, 123 s., 12 liites.
Yleinen historia
Joulukuu 2006
 

Alma Söderhjelm (1870–1949) on ensimmäinen suomalainen naispuolinen historian professori sekä Ranskan suuresta vallankumouksesta maassamme laajimmin kirjoittanut tutkija. Tutkin työssäni, miten Söderhjelm kuvasi historiallisessa tuotannossaan Ranskan suuren vallankumouksen naisia. Olennainen kysymys on myös, miten hänen kirjoituksiinsa suhtauduttiin ajan tiedemaailmassa. Tutkimukseni sijoittuu historiankirjoituksen historian tutkimussuuntaukseen, jonka mukaan menneen tekstit on nähtävä osana oman aikansa yhteiskunnallista ja kulttuurista ympäristöä. Toisen ihmisen kirjoituksien tutkiminen on aina tulkintaa. Oma työni tuo esiin yhden tavan, jolla Söderhjelmin tuotantoa on mahdollista ymmärtää.

Näkökulmani liittyy myös ajankohtaisiin feministisen historian tutkimustraditioihin, joissa pyritään tuomaan esille suomalaisia kaanonista unohtuneita naishistoriankirjoittajia ja pohtimaan naiseuden ja kirjoittamisen välistä suhdetta. Jäljitän työssäni näiden kehysten avulla vastausta kysymykseen, toimiko Alma Söderhjelm sukupuolensa vaikutuksesta historiankirjoitusta uudistavana tutkijana.

Koska Alma Söderhjelmin oma elämä vaikutti voimakkaasti hänen historiankirjoituksensa sisältöön, tutkielmani jakautuu kronologisesti kolmeen käsittelylukuun. Aluksi kuvaan 1900–1910-lukuja, jolloin Söderhjelm halusi rakentaa uran suomalaisessa yliopistomaailmassa. Hänen vallankumouksen naisista kertovista kirjoituksissaan tuli selkeästi ilmi, ettei hän ollut kiinnostunut naisten joukkotoiminnasta, vaan merkittävistä naisyksilöistä. Aikakausi aloittikin Söderhjelmin suuntautumisen henkilöhistorialliseen tutkimukseen. Seuraavaksi keskityn 1920-lukuun, jolloin oikeistoaktivismin kauden läpikäyneen Söderhjelmin historiankirjoituksen keskipisteeksi nousi vastavallankumous ja hänen tieteellisessä työssään alkoi näkyä taipumus populaarihistorialliseen ilmaisuun. Viimeisessä käsittelyluvussa tarkastelen 1930-lukua, jolloin Söderhjelm kirjoitti uransa merkittävimmän tutkimuksen Marie-Antoinetten ja Antoine Barnaven salaisesta kirjeenvaihdosta.

Loppupäätelmissä päädyin toteamaan, että Alma Söderhjelm valitsi historiasta kaltaisiaan merkittäviä naisia, joista hän toi kirjoituksissaan esiin uutta tietoa. Vaikka hän asettui naistutkijalle sopivaan rooliin ja kirjoitti romanttisesti sävyttyneitä henkilöhistorioita, hän oli ammattitaitoinen historioitsija ja häntä Ranskassa arvostettiin. Kansalliseen historiaan kiinnittyneessä Suomessa Söderhjelm ei sen sijaan omana aikanaan saanut työstään tunnustusta.

Asiasanat: Alma Söderhjelm, Ranskan suuri vallankumous, historiankirjoituksen historia, feministinen historiantutkimus, Marie-Antoinette, 1900-luku