Merivirta, Tuire

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos/ humanistinen tiedekunta

MERIVIRTA, TUIRE: ELÄIMILLE HYVÄ ELÄMÄ. Ruotsin vuoden 1988 eläinsuojelulainsäädäntö ja siitä käyty keskustelu

Pro gradu -tutkielma, 97s.
Yleinen historia
Toukokuu 2010


Ihmisen suhde eläimiin on muuttunut aikojen kuluessa olosuhteiden, kulloinkin vallinneiden näkemysten ja sen mukaan, miten ihminen on voinut eläimistä hyötyä. 1900-luvulta alkaen eläinten kohtelua on säädelty myös erillisellä lainsäädännöllä. Lain painopiste on ajan myötä siirtynyt omaisuuden suojelusta eläinten hyvinvoinnin varmistamisen suuntaan. Eläinten hyvinvointi on ollut osa yhteiskunnallista keskustelua ja liittynyt tiiviisti muihin yhteiskunnan tapahtumiin ja siihen, miten ihminen on ymmärtänyt asemansa muiden lajien joukossa. 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä heräsi keskustelu eläinten oikeuksista. Ihmisten ja eläinten etujen sovittaminen yhteen ei kuitenkaan ole ollut ongelmatonta.

Ruotsin valtiopäivät hyväksyi toukokuussa 1988 uuden eläinsuojelulain, jota sen valmisteluvaiheessa ja vielä nykyisinkin kehutaan usein maailman parhaaksi. Kyseessä oli puitelaki, johon oli koottu yleiset periaatteet. Samaan aikaan voimaan tulleessa eläinsuojeluasetuksessa annettiin yksityiskohtaisemmat säädökset. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, missä suhteessa kyseinen laki oli edistyksellinen, miksi uudistus tarvittiin ja mitkä tekijät vaikuttivat sen valmisteluun ja sisältöön.

Lain arvioimiseksi vertaan sitä Ruotsin edelliseen eläinsuojelulakiin, Suomen eläinsuojelulakiin ja eurooppalaisiin yleissopimuksiin. Hyödynnän myös tutkimusaineistoa aiheesta. Selvitän uudistuksen tarpeeseen, valmisteluun ja sisältöön vaikuttavia tekijöitä lain esitöiden, valmisteluun liittyvän keskustelun sekä lehtikirjoittelun avulla. Lisäksi käytän selvityksessä aikalaiskirjallisuutta sekä aiheesta kertynyttä tutkimustietoa.

Asiasanat: Ruotsi – historia, lainsäädäntö, eläinsuojelu, eläinten hyvinvointi, eläinten oikeudet