TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MELKAS, EEVALEENA: Fazenda Penedo. Suomalaisen Brasilian siirtokunnan juuret ja perustamisvaiheet (n.1925-1929)

Pro gradu -tutkielma, 183 s., 11 Iiites.
Yleinen historia
Tammikuu 1994

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää Brasiliaan perustetun suomalaisen Fazenda Penedo -siirtokunnan juuret ja perustamisvaiheet. Ajallisesti tutkimus rajoittuu vuosiin 1925-1929.

Tutkimusongelmat ovat: mistä ja miten ajatus Fazenda Penedon perustamisesta sai alkunsa ja millaisesta hankkeesta oli kysymys? Tämä edellyttää siirtokuntahankkeen aatteellisen taustan selvittämistä. Miksi siirtokunnan perustamispaikaksi valittiin juuri Brasilia? Miten siirtokuntahanke käynnistettiin? Millaisia olivat ensimmäiset siirtolaiset ja heidän lähtömotiivinsa? Kuinka siirtokuntasuunnitelma toteutui käytännössä ja miten sen taustalla olevat aatteet toteutuivat Fazenda Penedossa sen perustamisvuoden aikana?

Tutkimusaineisto koostuu pääosin arkistomateriaalista ja sanoma- ja aikakauslehtiaineistosta. Sen runsaus mahdollistaa aiheen yksityiskohtaisen käsittelyn. Tutkimus poikkeaa massasiirtolaisuuden tutkimuksesta.

Fazenda Penedon perustaminen ajoittuu vaiheeseen, jolloin Brasilian siirtolaispolitiikan aktiivinen kausi ja siirtolaisuuden huippuvuodet olivat ohi. Siirtokunnan aatteellinen tausta liittyy Euroopassa 1800-luvun lopulta lähtien levinneisiin ja maailmansodan jälkeen jatkuneisiin kehitysoptimismin ja kulttuurin vastaisiin virtauksiin. Fazenda Penedon perustamisajatus on välittömässä yhteydessä antrealaisen puutarhurin Toivo Uuskallion aatteelliseen ja uskonnolliseen kehitykseen. Uuskallion kulttuuripaon, luonnonmukaisen elämän ja etelän ihailun ajatukset perustuivat Raamattuun, ja niihin sisältyi käsitys tuhatvuotisen valtakunnan toteutumisesta maan päällä. Tietokirjallisuus ja aiemmin Etelä-Amerikassa ja Brasiliassa olleet suomalaiset siirtolaiset kiinnittivät Uuskallion huomion Brasiliaan. Käsitykset maantieteellisistä oloista ja mahdollisuudesta saada maata ilmaiseksi Brasiliassa houkuttelivat suomalaisia. Hankkeen käynnistämiseksi Brasiliaan matkusti vuonna 1927 retkikunta tutustumaan maan oloihin ja etsimään siirtokunnalle sopivaa maa-aluetta. Sitä varten ostettiin Itatiaya-vuoristossa sijaitseva karjatila Fazenda Penedo. Asutussuunnitelma perustui puutarhaviljelykselle. Suomessa siirtokunnan asioita hoiti Työkansan toimittaja H. D. Pennanen, joka ryhtyi tekemään hankkeesta laajaa propagandaa. Fazenda Penedon siirtolaisuus oli järjestettyä ja valikoitua, mikä vaikutti siirtolaisten lukumäärään, rakenteeseen ja lähtömotiiveihin. Enemmistön 156 siirtolaisen joukosta muodostivat naimattomat nuoret miehet. Suurin osa siirtolaisista oli lähtöisin eteläisestä Suomesta. Vain osa oli varsinaisia vakaumuksen ihmisiä. Alkuvaiheessa elettiin yhteistaloudessa ja siirtolaisten elämä oli uudisraivaustyötä. Uuskallion ajatukset eivät sellaisenaan toteutuneet Fazenda Penedossa. Siirtokunta ei vastannut siirtolaisten odotuksia, mistä seurasi huomattava määrä muuttoja muualle Brasiliaan tai takaisin Suomeen jo perustamisvuonna 1929.