TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

MANNI, RIKU: ”The richest and most powerful nation under the sun" Brittiläisen yläluokan omakuva sekä käsitys Ison-Britannian asemasta vuoden 1851 Lontoon maailmannäyttelyn valossa.

Pro gradu –tutkielma, 100 s., 1 liitesivu
Yleinen historia
Syyskuu 2004

Tutkielmassani selvitän brittiläisen yläluokan tapaa ymmärtää itsensä luokkana ja kuvaa Ison-Britannian asemasta maailmanpoliittisena toimijana. Tarkastelunäkökulmana on Lontoossa vuonna 1851 järjestetty kansainvälinen maailmannäyttely.

Keskeisimpänä alkuperäismateriaalina pro gradu –tutkielmassani olen käyttänyt aikalaisten kirjoittamia pienpainatteita ja kirjasia, jotka oli julkaistu maailmannäyttelyn aikana keväästä 1851, saman vuoden syksyyn. Materiaalin valinnassa huomio kiinnittyi erityisesti siihen, että tutkimuskohteena oli keskiviktoriaaninen yläluokka laajassa mielessä. Yläluokan määritelmän sisään mahdutin varakkaita liikemiehiä, tiedemiehiä, upseereita, diplomaatteja ja perinteistä aatelistoa. Isolla-Britannialla tutkimuksessa tarkoitetaan ennen kaikkea Englannin, Walesin, Skotlannin ja Irlannin yhdessä muodostamaa valtiota.

Tutkielmassa käy ilmi monia brittiläisen ajattelun erityispiirteitä. Käsitellessäni suhtautumista näyttelyyn osallistuvia maita kohtaan oli merkillepantavaa, miten aikalaiset kokivat tärkeäksi luoda paremmuusjärjestyksiä maiden ja kansojen välille. Tässä oli havaittavissa selkeitä arvostuksiin ja maailmankuvaan liittyviä syitä. Esimerkiksi länsieurooppalaista Ranskaa pidettiin automaattisesti Japania parempana valtiona.

Tutkin brittiläisen yläluokan käsityksiä luokka-asemastaan ja Britanniasta myös teollisuudesta käytyjen keskustelujen valossa. Tutkielmassa osoitan, miten teollisuudella ja Ison-Britannian mahdilla koettiin tuolloin olevan kiinteä, erottamaton yhteys. Samalla kuitenkin tieteen ja teollisuuden välinen yhteys oli tutkimani aineiston perusteella vakiintumaton.

Tutkielmassa käsitellään myös uhkakuvien merkitystä brittiläisessä ajattelussa. Siinä tutkimus suuntautuu ennen kaikkea tarkastelemaan Ison-Britannian onnen jatkuvuuden problematiikkaa aikalaiskeskusteluissa. Tämän tematiikan osalta tutkimastani aineistosta muodostunut kuva on mosaiikkimaisempi, eikä selkeää yhteistä linjaa ole löydettävissä.

Asiasanat: viktoriaaninen aika, Iso-Britannia, maailmannäyttelyt, imperialismi, vapaakauppa, teollistuminen, yläluokka