TURUN YLIOPISTO
Historian Laitos / Humanistinen tiedekunta

MANDELÖF, MICHAELA: Miten ja miksi japanilaisten suhtautuminen eurooppalaisiin muuttui vuosina 1543-1643

Pro Gradu tutkielma, 87 s.
Yleinen historia
Elokuu 2007
 


Tutkielmassa tarkastellaan, miten japanilaisten suhtautuminen kristinuskoon muuttui vuosina 1543-1643 ja miksi, sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttivat voimakkaimmin eurooppalaisia koskeneiden päätösten ja rajoitusten tekemiseen ja milloin muutokset suhtautumisessa tapahtuivat. Tutkielmassa käsitellään sekä kristinuskoon että eurooppalaisiin kohdistuneita asennemuutoksia, sillä nämä kaksi olivat voimakkaasti riippuvaisia toisistaan.

Tutkielman painopiste on Japanin sisäpolitiikan muutosten ja lähetystyön toimintatapojen vaikutusten arviointi. Lisäksi tutkielmassa käsitellään Japanin ulkosuhteita, sillä myös niillä oli vaikutusta kristinuskon asemaan Japanissa.

Tutkielmassa käytetty japanilainen alkuperäisaineisto on suurelta osin propagandaa, joka kuitenkin soveltuu hyvin asennemuutosten tutkimiseen. Tutkielmassa on käytetty myös eurooppalaisten kirjoittamia raportteja ja kirjeitä, sillä niiden kautta on tallentunut sellaista tietoa, jota japanilaisista lähteistä ei löydy. Tutkielmassa käydään myös läpi ja vertaillaan eri tutkijoiden käsityksiä kristinuskon ja eurooppalaisten vaiheista Japanissa.

Eurooppalaiset alkoivat laajentaa valtaansa Aasiaan 1500-luvun alusta alkaen. Portugalilaisten kauppalaivojen mukana alkoivat vuodesta 1549 alkaen saapua myös lähetyssaarnaajat. Ensimmäisten eurooppalaisten tullessa Japaniin, Japanilla ei ollut sellaista voimakasta keskusvaltaa, joka olisi voinut järjestää maan ulkomaankaupan, harjoittaa virallista diplomatiaa ja kontrolloida maahan saapunutta uutta voimaa, eli eurooppalaisia. Japanilaiset olivat lisäksi uskonnollisesti suvaitsevaisia, mikä helpotti uuden uskonnon levittämistä.

Suhde eurooppalaisiin määräytyi pitkälti kaupallisista ja sisäpoliittisista lähtökohdista. Käsiteltävä aikakausi oli Japanissa voimakkaan muutoksen aikaa, ja suhtautuminen eurooppalaisiin ja kristinuskoon muuttui myös. Eurooppalaiset eivät kuitenkaan kyenneet vakiinnuttamaan valtaansa Japanissa, vaan hollantilaisia lukuun ottamatta heidät häädettiin 1600-luvulla kuolemanrangaistuksen uhalla pois maasta.

Syyt muutoksiin suhtautumisessa eurooppalaisiin olivat ensisijaisesti sisäpoliittisia. Japani oli käynyt läpi pitkän sotien ja poliittisen kaaoksen kauden ja kun poliittinen tilanne oli vihdoin selkiytynyt, ei ulkomaalaisia kaivattu sotkemaan maan sisäistä tasapainoa.

Asiasanat: Japani, kristinusko, jesuiitta, lähetystyö