TURUN YLIOPISTO
Historian laitos
Humanistinen tiedekunta

MÄKIPÄÄ, ELINA: Touring Club Italiano –yhdistyksen toiminta italialaisten kansallistunteen vahvistamiseksi kotimaanmatkailun avulla vuosina 1894-1915.

Pro gradu -tutkielma, 170 s., 5 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 2004


Tutkielmassa tarkastellaan italialaisen matkailuyhdistyksen Touring Club Italianon toimintaa vuosien 1894-1915 aikana. Yhdistys toimi aikana, jolloin nuoressa Italian valtiossa pyrittiin rakentamaan ja vahvistamaan italialaisten kansallistunnetta ja italialaista identiteettiä monin eri tavoin. Touring Club Italianon toiminta oli osa tätä kansalaisten isänmaallista kasvatusta. Aikakausi oli myös kasvavan ja vaurastuvan keskiluokan aikaa, ja matkailu oli yksi vapaa-ajan vieton muodoista, joka yleistyi ja tuli mahdollisemmaksi yhä useammalle. Touring Club Italiano toimi Italian kotimaan-matkailun lisäämiseksi ja pyrki tämän avulla vahvistamaan kansalaisten isänmaan rakkautta. 

Touring Club Italianoa on aiemmissa tutkimuksissa pidetty patrioottisena yhdistyksenä. Tässä tutkielmassa perehdytään tarkemmin siihen, mitä oli Touringin patrioottinen toiminta, miten yhdistys rakensi italialaista identiteettiä ja minkälaista kuvaa isänmaasta se halusi välittää italialaisille. Samalla tutkitaan patrioottisen aatteen kehittymistä yhdistyksen parissa ja sitä miten tärkeää aatteellisuus oli yhdistykselle. Tutkimuksen tärkeimpänä alkuperäislähteenä on yhdistyksen kuukausittain ilmestynyt jäsenlehti Rivista Mensile. Muita lähteitä ovat yhdistyksen julkaisema Pohjois-Italian matkaopas sekä Bolognan alaosaston jäsenlehti.  

Touring Club Italianon toiminta painottui kotimaanmatkailun edistämiseen eri tavoin, kuten tuottamalla julkaisuita, kehittämällä uusia matkailun muotoja, tekemällä tutuiksi tuntemattomia alueita ja ennen kaikkea järjestämällä itse retkiä tärkeinä pitämiin kohteisiin. Kotimaanmatkailun avulla kansalaisten uskottiin sekä rakastuvan isänmaahan että tutustuvan paremmin toisiinsa. Yhdistys pitikin kotimaanmatkailua patrioottisena toimintana. Jäsenten välisen yhteenkuuluvuuden tunteen voimistaminen oli yhdistykselle myös tärkeää. Touring piti koko isänmaata tutustumisen arvoisena, ja halusi välittää positiivista kuvaa maan eri alueista sekä tehdä tunnetuiksi tuntemattomat alueet kuten Etelä-Italian tai Italian uudet siirtomaat. Yhdistyksen tunnuslauseeksi muodostuikin ”Tehdä Italia tunnetuksi italialaisille”. Alkuvuosina yhdistys keskittyi käytännön toimintaan, ja aatteellisuus näkyi vain joissakin lausahduksissa. Toiminnan vakiintuessa ja yhdistyksen kasvaessa myös isänmaallisuutta tuotiin selvemmin esiin ja patrioottinen henki voimistui yhdistyksen parissa.     

 

Asiasanat: matkailu, historia, Italia, kotimaanmatkailu, nationalismi, isänmaallisuus, vapaa-aika, järjestöt, Touring Club Italiano, 1890 – 1910 –luvut.