TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MÄKINEN, TIMO: Suomalaiset "kannon munittajat" Yhdysvaltojen Keskilännessä 1860 luvulta 1920 luvulle

Pro gradu tutkielma, 139 s.,18 liites.
Yleinen historia
Maaliskuu 1993
 

Tutkimus selvittää suomalaissiirtolaisten maataloutta Yhdysvalloissa vuosisadanvaihteen molemmin puolin. Tutkimus keskittyy erityisesti sellaisiin siirtolaisiin, jotka olivat Yhdysvalloissa ensin muissa töissä ja vasta myöhemmin siirtyivät harjoittamaan maataloutta. Tutkimuksen kohdealueena on Yhdysvaltojen Keskilänsi, erityisesti Minnesotan, Michiganin ja Wisconsinin osavaltiot.

Lähteinä tutkimuksessa on käytetty amerikansuomalaisista kirjoitettua laajaa aikalaiskirjallisuutta. Tämä sisältää muistelmia, romaaneja ja myös käsiteltävänä ajanjaksona tehtyjä tutkimuksia. Nämä ovat muun muassa ILMOSEN, Järnefelt Rauanheimon, Reiman ja Perälän kirjoittamat teokset. Tutkimuksen aikalaisaineistoa ovat lisäksi Yhdysvalloissa ilmestyneet sanoma ja aikakauslehdet, muun muassa Siirtolainen, Siirtokansan kalenteri, Koti Home ja Amerikan Sanomat. Tukena on käytetty runsasta suomalaissiirtolaisista julkaistua tutkimuskirjallisuutta. Näitä ovat muun muassa KOLEHMAISEN, KERON ja HOGLUNDIN tutkimukset.

Tutkimuksessa on vertailtu aikalaiskirjallisuudesta saatua kuvaa sanoma ja aikakauslehdistön antamaan kuvaan. Monin kohdin on käytetty tukena suomalaissiirtolaisuudesta tehtyä tutkimuskirjallisuutta.

Monet tulevista farmareista olivat ennen farmauksen aloittamista noin kymmenen vuotta muissa töissä. Muut työt olivat useimmin kaivostöitä Keskilännessä. Farmeille lähdettiin yleensä tyytymättöminä kaupunkitöiden epäkohtiin. Tätä vahvisti Suomesta mukana tuotu maalaishenki.

Suomalaiset asettuivat farmareiksi mahdollisimman usein samoille paikoille kuin muutkin suomalaiset. Suomalaisla miellytti erityisesti seudut, jotka olivat maisemattaan ja ilmastoltaan Suomen kaltaisia. Paikan valintaan vaikutti myös maan edullinen saatavuus.

Peltoa kyettiin raivaamaan ainoastaan puolesta puoleentoista hehtaariin ensimmäisten vuosien aikana. Farmarit toivat runsaasti mukanaan suomalaisia työtapoja Yhdysvaltoihin. Suomalaiset tavat näkyivät muun muassa rakennuskulttuurissa. Ehkä tärkein loppupäätelmä oli, että maattomat suomalaiset olivat viimein saaneet maata Yhdysvalloissa.