TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MÄKINEN, KATRIINA: Anarkistinen radikalismi ja Mother Earth- lehti sen kannattajana Yhdysvalloissa vuosina 1906-1918.

Pro gradu tutkielma, 146 s.
Yleinen historia
Huhtikuu 1986.
 

Tutkielmassa tarkastellaan anarkistista liikehdintää Yhdysvalloissa 1900 luvun vaihteesta maailmansodan päättymiseen. Kohteena on The Mother Earth lehti (1906-1918) ja sen anarkokommunistinen toimituskunta, mm Emma Goldman ja Alexander Berkman.

Tähän työhön lehdestä on valittu 300 artikkelia, jotka liittyvät neljään teemaan: Ferrer kouluun liittyvät kokeilut, suhde radikaaliin naisliikkeeseen, sodanvastainen toiminta ja linjanveto syndikalisteihin. Näihin teemoihin on päädytty seuraavista syistä:

l.) Ne tuovat esiin anarkistisen ideologian kannalta keskeisiä seikkoja.
2.) Tutkimuskirjallisuuden perusteella niitä voidaan pitää tapahtumahistoriallisesti aikakaudelle tärkeinä ilmiöinä, ja ne valaisevat aatteen ja toiminnan välistä problematiikkaa.
3.) Teemat nousevat lehdessä erityisen keskeisiksi. Muina lähteinä on käytetty anarkistista ideologiaa valottavia kirjoituksia, lehden toimituskunnan keskinäistä kirjeenvaihtoa, aikalaisten muistelmia ja tutkimuskirjallisuutta. Tutkimuksessa vahvistuu ryhmän anarkistisuus: perimmäisenä tavoitteena on tuhota valtio, joka tuomitaan yhteiskunnan yläpuolella olevaksi koersiivista valtaa käyttäväksi instituutioksi. Ryhmä onnistuu kuitenkin yhdistämään anarkistisen ideologian ja Yhdysvalloissa tuona ajanjaksona esiintyneet radikaalit virtaukset. Toiminta suuntautuu perinteisen työväen agitoimisen ohella amerikkalaiseen keskiluokkaan, jossa esiintyi ennen ensimmäistä maailmansotaa radikaaleja, avantgardistisia piirteitä. Rajojen murtajana toimii Emma Goldman, joka painottaa toiminnassaan kultturellisia ja psykologisia tekijöitä - erityisesti naiskysymyksessä Goldman on mukana luomassa syvällisempää naiskuvaa. Mother Earth lehden toiminta lakkautetaan vuonna 1918 valtiolle vaarallisena. Ryhmän merkitys poliittisena liikkeenä jäi vähäiseksi, mutta sen rooli erilaisissa radikaaleissa projekteissa (koulupolittiikka, naisasia, sodan vastainen taistelu, työväenliike) oli kokoonsa nähden merkittävä.