TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MÄKINEN, ILKKA J.: Amerikkalaiset yhtiöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen (1945 1973)

Pro gradu .tutkielma, 119 s. liite 5 s.
Yleinen historia
Huhtikuu 1984
 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella amerikkalaisten yritysten tuloa Euroopan periferia alueelle esimerkkitapauksena Suomi toisen maailmansodan jälkeen. Yhtiöitä on tarkasteltu sekä toimialoittain että tulovuoden mukaan. Samalla on pyritty tutkimaan amerikkalaisten yhtiöiden vaikutuksia Suomessa sekä yleisen mielipiteen suhtautumista niihin.

Pääasiallisena tutkimusmateriaalina in ollut eräät ulkomailla toimivista yhtiöistä tehdyt luettelot, joiden antamia tietoja on tarkasteltu kauppa ja teollisuusrekisterin antamien tietojen kanssa. Yleistä mielipidettä tutkittaessa on keskitytty aikakauslehtiartikkeleihin.

Amerikkalaiset yhtiöt saapuivat Suomeen yleisesti ottaen melkoisen varhain. Huomattava osa vielä vuonna 1973 toimineista yrityksistä oli perustettu jo ennen toista maailmansotaa. Mm. lähes kaikki suurimmat Suomessa toimivat amerikkalaiset yritykset oli perustettu tuolloin. Sijoitusten tulemisen suhteen oli toisen maailmansodan jälkeen rauhallinen kausi. Vasta 1960-luvun alussa sijoitustoiminta alkoi taas vilkastua. Sen jälkeen aina tutkimusjakson lopulle saakka sijoituksia tuli Yhdysvalloista Suomeen tasaiseen tahtiin.

Amerikkalaisten Suomeen tekemät sijoitukset ovat olleet pääasiassa markkinointiin suunnattuja. Vain joitakin harvoja teollisuusinvestointeja tehtiin. Sijoitukset kohdistuivat pääasiassa elektroniikkaan, kemian tuotteisiin ja koneiden myyntiin. Amerikkalaisia sijoituksia on tosin varsin useilla aloilla.

Suomessa amerikkalaisista ja yleensä monikansallisista yhtiöistä ei ole paljon kirjoiteltu. Kirjoittelu on lisäksi usein perustunut enemmän tunteisiin kuin tietoihin. Kirjoittelun huippu lukumääräisesti koettiin 1970-luvun alkupuolella. Mielenkiintoista on, että ennen toista maailmansotaa, jolloin amerikkalaisten yritysten merkitys oli suurimmillaan Suomessa, kirjoittelua ei esiintynyt lainkaan.

Amerikkalaisten yhtiöiden vaikutukset ovat Suomessa olleet vähäiset, pääasiassa johtuen niiden vähäisestä lukumäärästä. Suurimmillaan vaikutus on ollut uuden teknologian tuonnissa ja 1iikkeenjohdollisen tiedon levittämisessä.