TURUN YLIOPISTO
Historian laitos, humanistinen tiedekunta

MÄKINEN, HANNA: Cheer Lithuania, but Don’t Meddle. Liettuan uudelleenitsenäistymisen käsittely The New York Timesissa vuosina 1990–1991.

Pro gradu -tutkielma, 130 s.
Yleinen historia
Helmikuu 2007
 

Tutkin pro gradu -työssäni Liettuan uudelleenitsenäistymisen käsittelyä The New York Times -sanomalehdessä vuosina 1990–1991. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten lehdessä kirjoitetaan Liettuan itsenäistymisestä ja siihen johtaneesta kehityksestä. Keskityn erityisesti tarkastelemaan, kuinka Liettuan itsenäistymisen tulisi lehden mukaan tapahtua ja millaisena Yhdysvaltain rooli siinä nähdään; miten lehdessä kommentoidaan amerikkalaista virallista ulkopoliittista linjaa ja maan johdon Liettua-politiikkaa; missä konteksteissa lehti käsittelee Liettuan itsenäistymistä ja millaisia vaikutuksia sillä nähdään olevan; millaista Liettua-kuvaa lehdessä luodaan ja miten se vaikuttaa lehden tapaan käsitellä Liettuan itsenäistymistä sekä millaisia teemoja nousee esiin Liettuan itsenäistymisestä lehden mielipidesivuilla käytävässä keskustelussa.

Tutkimukseni lähdeaineistona käytän The New York Times -sanomalehden numeroita vuosilta 1990–1991, joka on myös tutkimukseni ajallinen rajaus. Tarkastelen aineistoa historiallisen metodin mukaisesti, lähdekritiikin keinoin. Lähdeaineiston mukaisesti tutkimuksestani välittyy siis nimenomaan The New York Timesin näkemys Liettuan itsenäistymisprosessista. Vertailupohjana lehden käsityksille puolestaan toimii Yhdysvaltain ulkopolitiikka suhteessa Liettuaan ja Neuvostoliittoon sekä maan hallinnon suhtautuminen Liettuan itsenäisyyskysymykseen. Tässä yhteydessä huomio kiinnittyy erityisesti maan vakiintuneen, Baltian maiden miehityksen tunnustamattomuutta koskevan ulkopolitiikan sekä kylmän sodan päättymisen myötä tapahtuneen Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisten suhteiden parantumisen muodostamaan ristiriitaan, jonka vuoksi Liettuan itsenäistyminen näyttäytyi amerikkalaisesta näkökulmasta hyvin ongelmallisena.

Tutkimuksestani selviää, että The New York Times käsittelee Liettuan itsenäistymistä ikään kuin kahdella tasolla. Itsenäistymisen moraalisen ja laillisen oikeutuksen nähdään olevan aina olemassa, sen sijaan sen toteutumista käytännössä pidetään alisteisena poliittisille realiteeteille. Liettuan itsenäistyminen nähdään moniulotteisena ja vaikutuksiltaan kauaskantoisena kysymyksenä. Suhtautumista siihen säätelee ennen kaikkea Yhdysvaltain kansallinen etu, jota amerikkalaishallinnon varovaisen linjan suhteessa Liettuan itsenäistymiseen nähdään edistävän. Lehden linjasta poikkeavia näkemyksiä Liettuan itsenäistymisestä esiintyy puolestaan lehden mielipidesivuilla, joissa sitä tarkastellaan reaalipoliittisen näkökulman ohella myös poliittis-filosofisena kysymyksenä.


Asiasanat: Liettua, itsenäistyminen, Yhdysvallat, lehdistö, The New York Times