TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MÄKELÄ, MATTI: Underground lehdistön kehitys ja suhde vastakulttuureihin Yhdysvalloissa vuosina 1965 1968
Pro gradu tutkielma, 141 s., 6 liites.

Yleinen historia
Helmikuu 1992
 

Amerikkalainen yhteiskunta oli 1960 luvulla kuohuvassa tilassa ja erilaiset vastakulttuuriliikkeet nousivat vastustamaan Vietnamin sotaa, yhteiskunnan eriarvoisuutta jne., tai yksinkertaisesti etsimään uusia vanhoista poikkeavia elämäntapoja. Työssäni olen pyrkinyt tutkimaan underground lehdistön suhdetta näihin vastakulttuureihin ja miten se muuttui vuosien aikana. Samalla olen tutkinut underground lehdistön sisäistä kehitystä.

Työni tärkeimpänä lähdemateriaalina ovat tietysti olleet eri underground lehtien vuosikerrat. Työssäni olen myös käyttänyt näistä lehdistä tekemiäni tilastoja saadakseni selville muun muassa lehtien sisällön kehitystä. Olen myös tutkinut runsaasti aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Tutkimukseni mukaan underground lehdistön suhde vastakulttuureihin oli hyvin läheinen. Se heijasti monin tavoin niiden yleisiä kehityslinjoja, ja toimi samalla myös eräänlaisena vastakulttuurien tiedotuskanavana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö myös erilaiset vastakulttuureihin suuntautuvat kriittiset puheenvuorot olisi saaneet sijaansa underground lehtien sivuilla. Samoin myös vastakulttuurien sisäiset ristiriidat näkyivät nekin underground lehtien artikkeleissa.

Underground lehdistön sisäiselle kehitykselle oli ominaista nopea radikalisoituminen 1960 luvun edetessä loppuaan kohden. Vielä vuosikymmenen puolivälissä nämä lehdet olivat suhteellisen maltillisia. Radikalisoitumisestaan huolimatta underground lehdet olivat monin tavoin sidoksissa vallitsevaan yhteiskuntaan. Näitä siteitä vahvisti muun muassa lehtien riippuvaisuus mainostajista. Lisäksi huomionarvoista on se, että underground lehdistö kuten vastakulttuurit yleensäkin oli usein kykenemätön murtautumaan valtakulttuuriin keskeisesti kuuluvien ajatusrakennelmien (esim. miehen asema) ulkopuolelle.