Majanlahti, Anniina

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

ANNIINA MAJANLAHTI: Minne hävisi Leninin patsas? – Historiantasot ja muisti Népszabadságissa ja Magyar Nemzetissä käydyssä keskustelussa Budapestin katutilan muutoksesta vuosina 1989–1990

Pro gradu -tutkielma, 94s.
Yleinen historia
Heinäkuu 2010


Yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten seurauksena sosialismi tuli tiensä päähän itäisessä Euroopassa 1980-luvun lopulla. Vuoden 1989 aikana monet entiset sosialistimaat siirtyivät länsimaiseen demokratiaan ja markkinatalouteen. Muutoksen aloittanutta Puolaa seurasi Unkari, jossa järjestettiin kesällä 1989 niin kutsutut pyöreän pöydän neuvottelut, minkä seurauksena maa julistettiin tasavallaksi 23.10.1989 ja maassa järjestettiin vaalit maaliskuussa 1990. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten lisäksi vanha arvojärjestelmä romahti ja tilalle otettiin uusi merkkijärjestelmä, johon kuului muun muassa uudet symbolit ja tulkinnat historiasta. Eräs näkyvin esimerkki arvojärjestelmän muutoksesta oli muutos katutilassa, josta poistettiin vanhoja muistomerkkejä ja muutettiin kadunnimiä.

Tutkin Pro gradu -tutkielmassani sanomalehdissä käytyä keskustelua ja kirjoittelua Budapestin katutilan muutoksesta vuosina 1989–1990. Alkuperäisaineistona käytän kahdessa unkarilaisessa sanomalehdessä, Népszabadság- ja Magyar Nemzet -lehdessä, julkaistuja uutisia, yleisönosakirjoituksia ja pääkirjoituksia. Lehdet ovat taustaltaan erilaisia ja siksi niiden näkemyksistä löytyy eroja. Népszabadság oli sosialismin aikana Unkarin suurin päivälehti ja se toimi johtavan Kommunistisen työväenpuolueen äänenkannattajana lokakuuhun 1989 asti, jolloin lehti katkaisi siteensä puolueeseen. Magyar Nemzet puolestaan oli lähellä kansanrintamaa ja oppositioryhmittymiä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia menneisyyden tasoja Budapestin katutilaan liittyvästä keskustelusta nousee esille. Mitkä aikakaudet halutaan nostaa esille katutilassa? Lähestyn tutkimustani muistamisen ja nostalgian kautta. Siksi otan myös selvää, kuinka katutilakeskustelussa esiin nostetut aikakaudet muistetaan tai halutaan muistaa sekä millaisia muistamisen tapoja esiintyy keskustelussa.

Keskustelu liittyy historiakulttuuriin, jonka taustalla on historiallisen tietoisuuden muotoutuminen. Sanomalehdissä käydyssä keskustelussa esiin nostetut menneisyyden tasot viittaavat pääosin 1900-luvun historiallisiin tapahtumiin. Sen takia keskustelun voi sanoa liittyvän laajemmin lähimenneisyyden ja sosialismin aikakauden käsittelyyn. Osaltaan lehdissä julkaistut kirjoitukset kuvastavat myös silloista yhteiskunnallista muutosta, jolloin ihmisten epävarmuus ja pettymys ilmenivät toisaalta kaipauksena Unkarin loistokkaaseen menneisyyteen, toisaalta menneisyyden ja historian tulkintojen muokkaamisena tulevaisuutta varten sekä pyrkimyksenä luoda yhtenäinen unkarilainen identiteetti.

Asiasanat: muisti, nostalgia, historiallinen tietoisuus, kulttuurinen trauma, Unkari, 1989, sanomalehdet