TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

MAIKOLA, HARRI: Keski- ja yläluokan avioliitot 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun Englannissa Jane Austenin romaanien mukaan.

Pro gradu-tutkielma, 83 s.
Yleinen historia
Elokuu 2002


Tutkin tässä työssä Jane Austenin romaanien antamaa kuvaa 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun keski- ja yläluokan avioliitoista Englannissa. Suhteutan samalla Austenin teoksissa esille tulleet ajatukset kyseisen aikakauden todellisuuteen tuomalla esille tutkimuskirjallisuuden näkemyksiä tuon ajan avioliitoista. Lisäksi käsittelen jonkin verran Jane Austenin omaa perhe-elämää ja liitän sen hänen romaaniensa maailmaan.

Alkuperäislähteinä olen käyttänyt kaikkia kuutta Jane Austenin valmiiksi saamaa romaania ja lisäksi hänen kirjeitään, joista R.W. Chapman on koonnut kirjan nimeltä Jane Austen Letters 1796-1817. Vaikka Jane Austenia on tutkittu paljon, ei hänen romaaneitaan ole juurikaan tutkittu avioliittohistorian näkökulmasta. Lähimmäs aihepiiriä sijoittuu HAWKRIDGEn mainio tutkimus, joka tuo esille sekä Austenin yksityiselämää että hänen romaaniensa mieshahmoja. Avioliiton historiaa ovat käsitelleet perinpohjaisimmin Lawrence STONE, Robert B. SHOEMAKER, Alan MACFARLANE sekä Robina G. QUALE.

Tutkimukseni osoittaa, että Jane Austenin romaaneissa avioliiton solmimisen taustalla oli lukuisia tekijöitä, jotka piti ottaa huomioon. Austen korosti jatkuvasti pariskuntien yhteiskunnallisia taustoja, ja varsinkin hyvin vaikutusvaltaisten sukujen jäsenet eivät katsoneet hyvällä sosiaalisten rajojen rikkomista, vaikka nämä rajat olisivat olleet vähintäänkin horjuvia ja kyseenalaisia. Austen vaikutti kuitenkin olleen sitä mieltä, että rakastuneen parin tuli saada toisensa vaikka esteenä olisivat eriarvoiset taustat, vastahakoiset vanhemmat tai esimerkiksi taloudelliset seikat. Toisaalta aidon ja syvän rakkauden puute oli Austenin romaaneissa sellainen tekijä, joka johti väistämättä onnettomaan avioliitoon.

Jane Austenin romaanit kuvasivat erittäin realistisesti 1700- ja 1800-luvun vaihteen avioliittokäyttäytymistä. Tutkimuskirjallisuus tukeekin hyvin pitkälti Austenin käsityksiä avioliiton solmimisesta. Monet tutkijat tuovatkin Jane Austenin romaanit esille avioliiton historiaa käsittelevissä tutkimuksissaan.
 

Asiasanat:

Historia, sosiaalihistoria, Englanti, avioliitto, yläluokka, keskiluokka, romaanit.