TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

LIUSJÄRVI, SALLA: Näkökulma monikulttuurisuuteen. Kurditaustaisten nuorten historiakäsityksiä

Pro gradu -tutkielma, 87 s., liitesivut
Yleinen historia
Huhtikuu 2007
 

Tutkimuksessa on tarkasteltu sitä, miten Suomessa asuvat kurditaustaiset nuoret suhtautuvat historiaan ja minkälaisia käsityksiä heillä on heidän lähtömaansa historiasta. Lähtökohtani on pohtia koko ajan monikulttuurisuutta, sillä tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat asuneet ennen Suomeen muuttoa Lähi-idässä, Iranissa, Irakissa ja Kurdistanin alueella. Työni jakautuu kahteen päälukuun.

Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen sitä, minkä maan tai maiden historian nuoret kokevat omakseen ja miten he kokevat kansalaisuuden Suomessa. Tutkin sitä, mistä he saavat parhaiten tietoa historiasta, lähtömaansa historiasta ja mihin tietoon he luottavat eniten. Tämän lisäksi pohdin sitä, kuinka kiinnostuneita nuoret ovat historiasta ja mitkä tapahtumat ovat heistä mielenkiintoisia. Näillä tutkimuskysymyksillä pyrin löytämään vastauksia siihen, mitkä ovat heidän historiatietoisuutensa ja -käsitystensä lähtökohtia. Toisessa pääluvussa tutkin sitä, minkälainen on kurditaustaisten nuorten historiakäsitys liittyen heidän lähtömaahansa. Tarkoitus on, että tutkimuksessa syntyy kokonaiskuva siitä, mitä nuoret tietävät heidän lähtömaansa historiasta ja mitä he ajattelivat sen tulevaisuudesta. Käsittelen tässä luvussa vielä sitä, minkälaiset asiat ovat heidän mielestään tärkeimpiä heidän lähtömaansa ja Suomen historiassa. Näiden tutkimustulosten lisäksi pohdin sitä, millä tavoin ja miksi nuoret vastasivat kysyttyihin kysymyksiin.

Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaatoista 14–16-vuotiasta nuorta, joiden äidinkieli on kurdi, ja jotka ovat muuttaneet Suomeen syntymänsä jälkeen. Tutkimusaineisto syntyi osana Monikulttuurisuus historian opettamisen haasteena -projektia. Tutkimus perustuu teemahaastatteluun ja haastattelut on analysoitu teema-analyysin avulla.

Tutkimukseni tarkoitus ei ole tehdä yleistyksiä nuorista heidän kurditaustansa perusteella vaan antaa heille haastattelututkimuksen kautta oma ääni. Tutkimustulosten pohjalta voidaan sanoa, että lähtökohta nuorten historiakäsityksiin on monikulttuurinen. Yhdistävästä tekijästä, monikulttuurisuudesta, huolimatta nuorten vastauksista löytyy myös vaihteluja sekä eroja. Nuorten historiakäsityksiin vaikuttavat sekä Suomen että lähtömaan historiat. Voidaan sanoa, että nuoret pystyvät identifioitumaan moniin historioihin ja maihin helposti ja luonnollisesti. Nuoria kiinnosti tietää heidän lähtömaansa historiasta ja lähes kaikki myös tiesivät siitä jotakin. Nuorten historiatietoisuudessa liittyen heidän lähtömaahansa korostuvat sotahistoria ja ihmisten huono kohtalo. Tärkeimpinä historiantapahtumina he kuitenkin pitävät oikeuden toteutumista sekä lähtömaan parantuneita elinolosuhteita. Lisäksi he suhtautuvat positiivisesti lähtömaan tulevaisuuteen.


Asiasanat: historiakäsitys, Kurdistan, kurdi, Lähi-itä, monikulttuurisuus, nuoret, Suomi