TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

LINKORANTA, TAUNO: "Miksi Irlannista ei tullut toista Englantia" - James Anthony Frouden käsitys anglo-irlantilaisen identiteetin synnystä ja Irlannin 1700-luvun protestanttiherruuden perustasta

Pro gradu -tutkielma, 211 s., 1 liites.
Yleinen historia
Joulukuu 1995

Englantilainen historioitsija James Anthony Froude (1818-1894) julkaisi vuosina 1872-74 kolmiosaisen historiateoksen "The English in Ireland in eighteenth Century". Se sai aikanaan ristiriitaisen vastaanoton ja tietystä klassikkoasemastaan huolimatta siihen on edelleen vaikeaa suhtautua yksioikoisesti; osaksi sen rasismin vuoksi.

Tässä tutkimuksessa historiankirjoituksen historiaa tarkastellaan aatehistorian keinoin ja tällöin oleellista on löytää ne kysymykset, joihin Frouden teoksen voidaan katsoa pyrkineen vastaamaan. Miksi J.A. Froude kirjoitti tuollaisen teoksen ja juuri tuolla tietyllä tavalla - mikä oli hänen intentionsa?

Tällä tavalla tarkasteltuna "The English in Ireland" asettuu samalle jatkumolle hänen varhaisemman tuotantonsa kanssa, jossa keskeisessä osassa oli protestanttisen englantilaisuuden tai "anglo-saksisen luonteen" säilyminen. Hän oli löytänyt sen historiantutkimuksissaan Tudorien Englannista ja valtion oli hänen mielestään ryhdyttävä organisoimaan siirtolaisuutta merten takaisiin kolonioihin, "toisiin Englanteihin", joissa tämä 1800-luvun oloissa uhattuna ollut englantilaisuus voisi jälleen uudistua.

Koska varsinkin vapaakauppaa kannattaneet talousmiehet olivat tällaisia suunnitelmia vastaan, Froude historioitsijana päätti ottaa Irlannin historian eräänlaiseksi koelaboratorioksi. Irlannista olisi voinut tulla "toinen Englanti", sillä sinne oli 1600-luvulle runsaasti siirtolaisuutta. Silloisten talousmiesten ajateltua vain omaa etua nämä siirtolaiset vieraantuivat emämaasta, hukkasivat englantilaisuutensa ja kehittivät itselleen erityisen anglo-irlantilaisen identiteetin, mikä puolestaan heijastui Irlannin maanomistusoloihin ja vaatimuksiin Irlannin itsehallinnosta: näin syntyivät Frouden mukaan 1700-luvun protestanttiherruus ja näin luotiin perusta 1800-luvun ns. Irlannin kysymykselle. Samanlaisia englantilaisuuden menetyksiä saattaisi nyt tapahtua muuallakin imperiumissa.