TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos/Humanistinen tiedekunta

LINDROOS, TOMAS: Humpuukin prinssi, hyväntekijä vai hyväksikäyttäjä? P. T. Barnum oman tuotantonsa valossa


Pro gradu-tutkielma, 106 s., 3 liites.
Yleinen historia
Marraskuu 2007
 Tutkielma käsittelee yhdysvaltalaista sirkusimpressaari P. T. Barnumia hänen oman kirjallisen tuotantonsa valossa. Tutkimusote lähestyy psykohistoriallista metodia. P. T. Barnum oli 1800-luvun näkyvimpiä hahmoja Yhdysvalloissa. Hänet tunnettiin sirkuksistaan, museoistaan, huijauksistaan, friikkinäytöksistä, omaelämäkerrastaan, sekä poliittisesta toiminnastaan. Tutkielma selvittää P. T. Barnumin henkilökohtaista suhtautumista ihmisyyteen. Tutkimus painottuukin Barnumin teksteissä inhimillisyyttä ja ihmisarvoa käsittelevien kohtien arviointiin. Erityistä huomiota kiinnitetään tekijöihin, jotka liittyvät rotuun, poikkeavuuteen, uskontoon, rehellisyyteen, raittiuteen sekä lapsiin ja naisiin, joita analysoidaan tutkimalla Barnumin toimintaa suhteessa hänen tuottamaansa kirjalliseen materiaaliin. Tutkimuksen päälähteenä on P. T. Barnumin oma kirjallinen tuotanto, josta hänen omaelämäkertansa The Life of P. T. Barnum. Written by Himself sekä Struggles and Triumphs. Or, Forty Years' Recollections of P. T. Barnum. Written by Himself ovat merkittävimmät tutkimuksen kannalta. Barnumin kirjoittamat sanomalehtikolumnit sekä henkilökohtaiset kirjeet ovat myös tärkeää lähdeaineistoa.

Barnum on nähty aikaisempien tutkimusten valossa lähinnä kovat arvot omaavana markkinointipioneerinä, joka osasi taitavasti käyttää hyväkseen julkisuutta maksimoidakseen voittonsa. Tutkimuksessa tuon esille kuitenkin myös moniulotteisemman Barnumin, jonka lapsuuden kokemukset heijastuivat läpi elämän ja näkyivät myös hänen toiminnassaan showmaailmassa. Barnumin toiminta friikkinäytösten järjestäjänä on nykypäivän näkökulmasta vähintäänkin kyseenalaista, mutta aikalaisten ihmisoikeuskäsitysten pohjalta tilanne oli kuitenkin toinen. Barnumin suhde orjuuteen oli myös kaksinainen, uransa alkuvaiheissa hän oli osallisena orjakaupan harjoittamisessa, kun taas poliittisella kaudellaan, hän vastusti orjuutta. Barnumin käsitykset naisista olivat sen sijaan tutkimusajankohtaan nähden ilmeisen moderneja. Uskonto oli oleellinen osa Barnumin elämää ja heijastui myös hänen kirjallisesta tuotannostaan vahvasti. Tutkimuksessa taitavan showmiehen takaa löytyy pohdiskeleva ja etsivä mies, jonka monipuolista toimintaa ei voida nähdä ainoastaan hyväksikäyttönä. Barnum oli poikkeuksellinen ja ristiriitainen yksilö, joka samalla sekä edusti että muokkasi aikansa yhteiskunnallisia arvoja.


Asiasanat: P. T. Barnum, sirkushistoria, psykohistoria, friikkinäytös, Tom Thumb, abolitionismi, universalismi.