Leskinen, Olli-Pekka

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos / Humanistinen tiedekunta

LESKINEN, OLLI-PEKKA: Saksalaispoikien leikkikalut yhteiskunnan arvojen ja asenteiden kuvaajina vilhelmiiniselta ajalta Kolmannen valtakunnan vuosiin

Pro gradu -tutkielma, 99 s., 27 liites.
Yleinen historia
Kesäkuu 2010


Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Saksassa 1880–1940-luvuilla valmistettuja, pojille tarkoitettuja leikkikaluja aikansa yhteiskunnan arvojen ja asenteiden kuvaajina. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisilla leikkikaluilla saksalaiset poikalapset ovat leikkineet, sekä tutkia millaisia yhteiskunnan arvoja ja asenteita nämä leikkikalut sisältävät.

Tutkimus perustuu John Brewerin, Bo Lönnqvistin ja Laurie Wilkien käsittelemiin teorioihin siitä, että leikkikalut kuvastavat aikansa ympäröivää kulttuuria sekä yhteiskun­nan arvoja ja asenteita. Arvo ja asenne käsitteisiin syvennyttiin erityisesti Martti Puohiniemen ja Shalom Schwartzin muotoilemien määritelmien pohjalta. Leikkikaluista esille tulleita yhteiskunnallisia arvoja tarkasteltiin Shalom Schwartzin kymmenen universaalin arvon pohjalta. Yhteiskunnalliset asenteet jaettiin esille tulleiden teemojen mukaan seuraaviin ryhmiin: tekniikka, liikenne, viihde, työ, sota, isänmaallisuus, rasismi ja urheilu.

Leikkikalujen välittämien asenteiden perusteella saksalaiset suhtautuivat erityisen myönteisesti tekniikkaan ja teollistumiseen. Tulosten mukaan vapaa-aikaan ja viihteeseen suhtauduttiin myönteisemmin kuin työntekoon. Isänmaallisuus ja sotamyönteisyys korostuivat saksalaisten myönteisissä asenteissa etenkin Vilhelmiinisella ajalla ja Kol­mannen valtakunnan aikana. Saksan imperialistinen ulkopolitiikka Vilhelmiinisella ajalla näkyi muun muassa ennakkoluuloina vieraita kulttuureja kohtaan.

Tulosten perusteella saksalaisten arvomaailmassa on korostunut 1880–1940-luvuilla universaaleista arvoista valta, turvallisuus, yhdenmukaisuus ja hedonismi. Vähiten mer­kitystä näyttäisi olleen perinteellä, hyväntahtoisuudella ja universalismilla. Vuosikymmenten välillä on ollut myös selviä eroja. Esimerkiksi hedonismi korostuu selvästi Vil­helmiinisella ajalla ja Weimarin tasavallassa.

Asiasanat: Historia, Saksa, yhteiskunta, arvot, asenteet, leikkikalut, lelut, pojat