Lempiäinen, Essi

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/ Humanistinen tiedekunta

LEMPIÄINEN, ESSI: " by every pressure by moral persecution and the pressure of world opinion" afroaasialaisen ryhmän vaikutus Etelä-Afrikan rotukysymyksen käsittelyyn Yhdistyneissä kansakunnissa vuosien 1946–1960 välisenä aikana.

Pro gradu -tutkielma, 92s,
Yleinen historia
Toukokuu 2011


Tutkimuksessa pohditaan afroaasialaisen ryhmän vaikutusta Etelä-Afrikan Unionin rotutilanteesta Yhdistyneissä kansakunnissa käytyyn keskusteluun vuosien 1946–1960 välisenä aikana. Tutkimuskysymykset liittyvät afroaasialaisen ryhmän toimintaan ryhmänä tai yksilöinä, toiminnan vaikutukseen käydyissä keskusteluissa sekä toiminnan takana olleen motivaation etsimiseen.

Alkuperäismateriaalina tutkimuksessa on käytetty YK:n toimittamia pöytäkirjoja ja muuta materiaalia yleiskokouksesta ja turvallisuusneuvostosta sekä näitä valmistelevista komiteoista.

Tutkimuksen tuloksena todetaan afroaasialaisen ryhmän, ja erityisesti sen jäsenistä Intian, olleen aktiivinen toimija Etelä-Afrikan ihmisoikeustilanteen esille tuonnissa ja kritisoinnissa. Motiiveina tilanteen esille tuomiseen pohditaan erityisesti Intian halua vahvistaa omaa kansainvälistä rooliaan sekä yleisesti siirtomaahallinnon alaisuudesta itsenäistyneiden valtioiden halua korostaa omaa asemaansa. Taustalla korostuu laajempi kysymys ihmisoikeuksien toteutumisen ja YK:n peruskirjan takaaman valtioiden itsemääräämisoikeuden törmäämisestä Etelä-Afrikan tilanteessa.

Asiasanat: afroaasialainen ryhmä, apartheid, Etelä-Afrikka, YK