TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LEMETTINEN, MARKUS: James Madisonin ensimmäisen presidenttikauden intiaanipolitiikka vuosina 1809 - 1812

Pro gradututkielma, 76 s., 4 liites. 
Yleinen historia
Toukokuu 2005 

Tutkimusongelmana on James Madisonin (1751 - 1836) ensimmäisen presidenttikauden, vuosien 1809 - 1812 intiaanipolitiikka ja sen tavoitteet. Tutkielman keskeisenä lähteenä on käytetty Madisonin ensimmäisen presidenttikauden virallisesta kirjeenvaihdosta toimitettua teossarjaa, the Papers of James Madison, Presidential Series, volume 1 - 4.

Lähestyn tutkimuskysymystä intiaanien sivistämispyrkimysten, kuten intiaaniasiamiesten toiminnan ja koulutuksen, intiaanien maista johtuvien ongelmien sekä väkivaltaisuuksiin johtaneiden erimielisyyksien kautta.

Johtopäätöksenä voidaan todeta ettei Madisonilla ollut varsinaista intiaanipolitiikkaa, sillä kaikki intiaaneja koskevat päätökset olivat alisteisia Yhdysvaltain eduille. Jos vastakkain ei ollut Yhdysvaltain vaan esimerkiksi uudisasukkaiden ja intiaanien oikeudet, saattoi Madison puolustaa intiaanien oikeuksia uudisasukkaita vastaan. Hänen edeltäjällään, Thomas Jeffersonilla sitä vastoin oli selkeä intiaanien sivistämiseen ja assimiloimiseen tähtäävä politiikka 
vaikkakin Yhdysvaltain etu oli hänellekin ensisijainen tavoite.


Asiasanat: James Madison, intiaanipolitiikka, Tecumseh.