TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LEHTO, JARMO: Amerikkalainen ohjelmisto suomalaisessa televisiotoiminnassa 1950-luvulta 1970-luvun lopulle

Pro gradu tutkielma, 211 s.
Yleinen historia
Tammikuu 1985
 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää amerikkalaisen tv ohjelmiston määriä suomalaisissa kuvaruuduissa vuodesta 1957 eteenpäin. Tuona vuonna oli toiminnassa yksityinen, Tekniikan Edistämissäätiön toimiluvalla pyörinyt TES organisaatio, ja samana vuonna aloittivat koetoimintansa Yleisradion Yleistelevisio ja kaupallinen Mainos TV. Suomeen syntyi vajaan vuosikymmenen kestänyt kilpailutilanne, joka heijastui myös amerikkalaisen materiaalin määriin.

Tutkimuksen runkona on käytetty otosvuosia: vuodesta 1957 eteen päin on ohjelmatiedot laskettu joka kolmannelta vuodelta viimeisen vuoden ollessa 1978. Määrät on laskettu "Radiokuuntelija” ja "Katso" lehtien ohjelmatiedoista sekä Yleisradion ohjelmapäiväkirjoista, joista yhtiön ulkomaalaiset ohjelmat olivat selvitettävissä. Kaupallisten yhtiöitten amerikkalaisten ohjelmien selvittämisessä oli tv-lehtien artikkelien lisäksi apua Leslie Halliwellin ja Philip Purserin teoksesta "Halliwell's Television Companion”.

Pelkkien ohjelmatuntien lisäksi jotka on esitetty tilastomuotoisesti tutkimuksen käsittelyluvuissa – on työssä pyritty valaisemaan yhdysvaltalaisen ja suomalaisen television suhteita kummankin maan muuhun yhteiskunnalliseen elämään. Huomiota on kiinnitetty myös television ja muun joukkotiedotuskulttuurin suhteisiin. Amerikkalaista televisiomaailmaa tutkittaessa oli suurena apuna Jay S. Harrisin toimittama ”TV Guide. The first 25 Years”, johon on kerätty amerikkalaisen televisiolehden artikkeleita neljännesvuosisadan ajalta.

Suomalaisen tv toiminnan alkuvaiheissa amerikkalaisen materiaalin osuus koko ohjelmistosta oli varsin huomattava. Ahkerin Yhdysvalloista hankitun ohjelman käyttäjä oli Mainos TV, jonka ohjelmistosta amerikkalainen materiaali muodosti 1960 luvun alussa yli 40 %. Ei kaupallisen Suomen Television ohjelmistossa vastaava luku oli runsaat 10 %, korkeimmillaan viitisentoista prosenttiyksikköä kiihkeimmän tv-kilpailun aikana. Sekä Mainos TV:n että Suomen Television/Yleisradion TV 1:n ja TV 2:n ohjelmistoissa amerikkalaisen materiaalin osuus kuitenkin laski varsin tasaisesti 1970 luvun lopulle tultaessa. Yhdysvallat säilyi kuitenkin läpi kaikkien otosvuosien Mainos TV:n selvästi tärkeimpänä ulkopuolisena hankintamaana. Yleisradionkin hankintamaiden joukossa Yhdysvallat oli jatkuvasti kolmen tärkeimmän joukossa. Ylivoimaisesti tärkeimmät amerikkalaiset ohjelmatyypit olivat sarjafilmit ja elokuvat.

Tutkittaessa amerikkalaisen ohjelmiston määriä Suomessa, oli ”amerikkalaisuus” yleensä mielenkiintoinen vertailukohde. Amerikkakuva muuttui Suomessakin ajan myötä: 1950 luvun lopun ja 1960 luvun alun jälkeen kuva muuttui negatiivisemmaksi esimerkiksi Vietnamin sodan ja nuorisokulttuurin muutoksen vuoksi. Seitsemänkymmentäluvulla murroksen taltuttua Amerikka kuvakin Suomessa muuttui, ja kaikki tämä heijastui televisioon.