Lehto, Antti

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos, Humanistinen tiedekunta

LEHTO, ANTTI: In gear dagum - Engla lond. Anglosaksinen identiteetti ennen vuotta 1066 - Geohistorian näkökulma

Pro gradu -tutkielma, 115 s., 15 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Britannian saarellinen asema ja sen tuottamat maantieteelliset ja geopoliittiset merkitykset ovat aina vaikuttaneet voimakkaasti brittien itseymmärrykseen - seikka joka näyttää mielenkiintoisella tavalla olevan läsnä niin 2000-luvun kuin Britannian historian aikaisempienkin vuosisatojen kertomuksissa. Ja brittiläisessä - tai englantilaisessa - historiassa se tarkoittaa pitkää aikaa.

Tutkimuskysymykseni sekä vastaukseni ja tulkintani, jotka pyrin tässä opinnäytetyössä tuomaan esiin, koskevat ennen kaikkea englantilaista identiteettiä. Brittiläinen identiteetti totta kai sisältää kokonaisen joukon kulttuurisia, maantieteellisiä, kielellisiä ja muita identiteettejä - puhumattakaan Walesin, Skotlannin tai Irlannin kansallisista identiteeteistä. Sikäli tutkimukseni on ulkopuolisen tarkastelijan pyrkimys tuottaa lisä britti-identiteettien tulkintaan yleensä. Erityisesti tutkimukseni tarkoitus on kuitenkin keskittyä anglosaksisen Englannin historialliseen ja kansalliseen itseymmärrykseen.

Kuten britit nykyäänkin, Britannian eteläisiä osia n. 450 - 1066 asuttaneet anglosaksit näkivät itsensä ja sijansa maailmassa samoista lähtökohdista. Anglosaksit eivät olleet ensimmäisiä, jotka hakivat saarellisuudesta merkityksiä maailmassa olemiseensa. Mutta anglosaksinen Englanti on tämän tutkimuksen tarkastelun keskiössä; ei se, mitä oli ennen.

Tutkimuksessani pyrin osoittamaan merkityksiä, mentaliteetteja ja käsityksiä, joita anglosaksit itseymmärryksestään narratiiveissa tuottivat - kontekstissa jossa Englannin kuningaskuntaa ensi kerran pyrittiin 800- ja 900-lukujen olosuhteissa luomaan - samoin kuin erityisiä geohistoriallisia tulkintoja, joita anglosaksinen kulttuuri tuotti tullessaan kristityksi kansakunnaksi ja siten osalliseksi kristikunnan maailmanhistoriasta.

Toisaalta tutkin myös anglosakseille merkityksellistä, germaanista kulttuuritaustaa, ja väitän, että kaikesta huolimatta anglosaksien kiinnostus esi-isien myyttihistoriallisiin kertomuksiin ja erityisesti myyttiin muutosta mantereelta luvattuun maahansa Koillis­Atlanttilla - etäinen ja hyperboreaalinen saarivaltakunta Rooman katseelle, mutta keskeinen ja mitä tärkein anglosaksiselle - ja osana laajempaa, varhaiskeskiajan Pohjanmeren maailman kulttuurista kontekstia.

Asiasanat: anglosaksit, Englanti, Eurooppa, Pohjanmeri, Rooman valtakunta, kansainvaellukset, kristinusko, kartografia, maailmankuva, narratiivisuus, identiteetti, spatiaalinen havaitseminen, aatehistoria, maailmanhistoria, mentaliteettihistoria, maisemahistoria, historian filosofia, kulttuurimaantiede, historiallinen maantiede.