TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LEHMIJOKI, MAIJU: Pyhimyksenä nähty, pyhimykseksi tehty - Katariina Sienalainen ( 1347 - 1380 ) aikalaistensa silmin

Pro gradu -tutkielma, 123 s., 1 liitesivu
Yleinen historia
Toukokuu 1994

Katariina Sienalainen oli myöhäiskeskiaikainen, dominikaanien maallikkosääntökuntaan kuulunut italialainen mystikkonainen. Katariina Sienalaisen uskonnolliset julistukset ja häneen liitetyt ihmeteot kiinnittivät aikalaisten huomiota ja hänet nähtiin jo elinaikanaan pyhimyksenä.

Tutkimuksessani tarkastelen millä ajatuksellisilla ehdoilla Katariinan aikalaiset näkivät hänet pyhimyksenä ja mitä odotuksia he liittivät pyhimykseen. Tutkin siis pyhimyksen kautta niitä yhteisöjä, jotka nimesivät hänet ja joille hän oli merkityksellinen. Lähtöoletuksenani on ollut, että yksittäisten ihmisten muuttuminen pyhimykseksi ei ollut itsestäänselvyys vaan hänen pyhimykseksi julistamisensa edellytti yhteistyötä ympärillä olevien ihmisten kanssa.

Käsittelen Katariina Sienalaista yhtäältä hänen rippi-isiensä ja hagiografiensa toisaalta suuren yleisön kautta. Tutkin miten rippi-isät ohjasivat Katariinaa, miten hagiografit kirjoittivat hänestä ja minkälaisia tulkintoja hänelle annettiin suuren yleisön keskuudessa. Katariinalle annettuihin erilaisiin tulkintatasoihin olen perehtynyt tutkimalla hänen aikalaistensa rippi-isä Raimondus Capualaisen ja Caffarinin kirjoittamia pyhimyselämäkertoja, Katariinaa koskevaa kirjeenvaihtoa ja hänen pyhyydestään annettuja todistajalausuntoja.

Se miten Katariina Sienalaisesta kerrottiin ja mitä piirteitä hänen olemuksessaan korostettiin kertoo keskiaikaisen kirkon ja yhteiskunnan arvoista, ideaaleista ja ongelmista. Pyhimykselle annettiin monia rooleja; kirkonmiehet korostivat Katariinan oppeja ja esimerkillistä kristillisyyttä, maalliset hallitsijat näkivät hänet osana keskiaikaista politiikkaa ja kansa etsi häneltä apua sairauksiinsa, nälkäänsä ja muihin vaivoihinsa. Pyhimyksen puoleen käännyttiin sekä hengellisissä että maallisissa kysymyksissä ja Jumalan lähettiläänä hänen ajateltiin voivan vaikuttaa asioihin, jotka olivat tavanomaisten ihmisten voimien ulottumattomissa. Pyhimyksenä nähty Katariina muuttui myös symboliksi hänen taustallaan olleelle dominikaanisääntökunnalle ja Sienan kaupungille ja niin hänen kauttaan osaltaan legitimoitiin niin kirkollisia uudistuksia kuin vallitsevia poliittisia olojakin.

Tutkimukseni kohdistuu Katariina Sienalaiselle annettuihin aikalaistulkintoihin, joiden tutkimisen kautta olen avannut myös yleisemmällä tasolla keskiaikaisten pyhimyskulttien piirteitä. Katariina Sienalaisen vaiheiden kautta näemme keskiaikaisen maailmankatsomuksen, uskonnon ja yhteiskunnan toimintatapoja.