TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

LAVONEN, PETRI: Mustat muslimit, Malcolm X ja musta valta mustan Amerikan itsenäisyysliikkeenä - Mustien nationalistien historiankäsitys ja tulevaisuuskuva 1960-luvun Yhdysvalloissa

Pro gradu -tutkielma, 153 s., 6 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1995

Tutkielman aiheena on musta nationalismi 1960-luvun Yhdysvalloissa. Läpikäyvänä perustulkintana tutkielmassa on mm. GENOVESEn, LEVINEn ja FRANKLINin tukema näkemys, jonka mukaan Yhdysvaltojen musta väestö muodostaa kulttuurisesti ja kansallisesti omaperäisen sekä itsenäisen väestönosan Yhdysvaltojen historiassa. Edellä mainittuun pohjautuen tutkielman kysymyksenasettelu perustuu JOHN H. BRACEYn ja HAROLD CRUSEn tulkintoihin, joissa musta nationalismi ymmärretään mustien amerikkalaisten historiallisia kokemuksia kantavaksi ja afroamerikkalaisuutta kulttuurisena kokonaisuutena jäsentäväksi aatteeksi.

Tutkielman tarkoituksena on tutkia 1960-luvun mustaa nationalismia mustan Amerikan itsenäisyyttä tavoittelevana liikkeenä. Tutkielmassa tarkastellaan ajan mustien nationalistien historiakäsitystä ja tulevaisuuskuvaa, joiden kautta pyritään ymmärrykseen 1960-luvun mustien nationalistien ajattelusta mustan Amerikan itsenäisyysliikkeen perustana.

Historiankäsityksessään mustat nationalistit korostivat kolonialismin ja mustien menneisyyttä vääristelevän historiankirjoituksen merkitystä. Nationalistit ymmärsivät valkoisen Amerikan kolonialismia muistuttavan vallankäytön Yhdysvaltain rotukysymyksen merkittävimpänä aiheuttajana, mikä äärimmäisen tulkinnan mukaan oli johtanut mustien kansanmurhaan. Länsimaista historiankirjoitusta mustat nationalistit arvostelivat mustia ja afrikkalaisuutta vähättelevänä traditiona, mikä olennaisella tavalla ylläpiti rasistista hallintoa.

Tulevaisuuskuvassa mustat nationalistit esittivät rotukysymyksen ratkaisuna afroamerikkalaisuuden kulttuurisen itsenäisyyden säilyttämistä. Historiankäsitykseen pohjautuen nationalistit painottivat mustien kulttuurihistoriallista traditiota, jonka tiedostamisella ja omaehtoisuuden turvaamisella musta Amerikka välttäisi integraatioratkaisun afroamerikkalaisuutta hävittävän seurauksen.

Mustan Amerikan itsenäisyysliikkeenä 1960-luvun musta nationalismi ei saavuttanut mustien poliittista itsenäisyyttä, mutta painotuksensa mukaisesti nationalistinen liike rakensi afroamerikkalaisuutta kulttuurina ja tietoisuutena, millä mustat saattoivat jatkossakin perustella kansallista erityisyyttään. Pitkälti Malcolm X:ään kulminoituvana liikkeenä 1960-luvun musta nationalismi herätti myös uuden näkökulman Yhdysvaltojen rotukysymykseen: integraatioratkaisun kaikenkattavuuden sijaan musta nationalismi haastoi valtakulttuurin tunnustamaan myös muut väestönosat kulttuureineen osaksi amerikkalaisuutta.