TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

LAPPI, EIJA-LEENA: ”Leninismin puolesta lennonismia vastaan”. Itäsaksalaisnuoriso valtion nuorisopolitiikan ja läntisen nuorisokulttuurin ristipaineessa vuosina 1964–1974

Pro gradu – tutkielma, 115 s.
Yleinen historia
Lokakuu 2006
 

Tutkielmassa tarkastelen kahden itäsaksalaisen lehden, Neues Deutschlandin ja DDR-Revuen antamaa kuvaa Saksan demokraattisen tasavallan nuorisosta vuosien 1964–1974 välisenä aikana. Lehtien kautta tutkin itäsaksalaisnuorison elintaa nuorisopoliittisten tavoitteiden ja läntisen nuorisokulttuurin ristipaineessa.

Alkuperäislähteenä käytän Saksan sosialistisen yhtenäisyyspuolueen pää-äänenkannattajaa Neues Deutschland – sanomalehteä ja itäsaksalaista aikakausilehteä DDR-Revue. Ajan kuvia Saksan demokraattisesta tasavallasta. Kummastakin lehdestä tutkin nuorisoa käsittelevät artikkelit vuosilta 1964–1974. Tutkittuna ajanjaksona nuorisopolitiikan ja läntisen nuorisokulttuurin ristiriidat korostuivat ja alkuperäisaineistoni propagandistinen kirjoittelu tähtäsi muokkaamaan nuorten ajattelua ja käyttäytymistä. Kummatkin lehdet ovat erittäin propagandistisia ja siksi antavatkin itäsaksalaisnuorisosta todellisuutta imartelevamman kuvan.

Läntisen nuorisokulttuurin voimakas vyöryminen 1960-luvulla rautaisen esiripun taakse yllätti nuoret iloisesti, mutta DDR:n valtionjohdolle pelkkä ajatuskin läntisistä ideoista puistatti. DDR:n nuorisopolitiikkaan vaikutti suurelta osin kylmän sodan synnyttämä ideologinen taistelu nuorten voittamisesta omalle puolelle. Valtion nuorisopolitiikan tavoitteena oli muokata nuorista kunnon sosialisteja, eikä valtiovalta voinut sallia maaperälleen minkäänlaisia läntisen ideologian siemeniä. Itäsaksalaisnuorison kaikki elämän osa-alueet, niin kasvatus kuin vapaa-aika, pyrittiin sitomaan tiukasti kiinni sosialismin rakentamiseen, mikä tarkoitti vieraan eli läntisen ideologian kieltämistä. Kaikkia elämän osa-alueita pidettiin tiukassa kontrollissa. DDR:n valtionjohto ottikin avukseen nuorisojärjestö FDJ:n, jonka avulla nuoret pyrittiin pitämään erossa läntisestä rappiokulttuurista ja luomaan sosialismista vieläkin mahtavamman.

Kielloista ja varoituksista huolimatta nuoriso pystyi kuitenkin nauttimaan läntisen nuorisokulttuurin annista. DDR ei ollut ulkopuolisilta vaikutteilta suojassa oleva tyhjiö, jossa nuoriso olisi kuuliaisesti totellut DDR:n valtionjohdon määräyksiä. DDR:n oli pakko tehdä nuorisopoliittisia myönnytyksiä, ettei nuoriso kääntäisi kokonaan selkäänsä sosialismille. Myönnytykset jäivät osittain näennäisiksi, sillä valtionjohdon tarkoituksena oli vain turvata oma selustansa. Valtionjohdon ylevistä tavoitteista huolimatta läntiset vaikutukset tulivat oleelliseksi osaksi myös DDR:n omaa kulttuuria ja nuoret pystyivät nauttimaan elämästään kunnioittaen sosialismia ja kuunnellen rokkia.

Asiasanat:
DDR, FDJ, itäsaksalaisnuoriso, nuorisopolitiikka, populaarikulttuuri