TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LAPPALAINEN, HELLEVI: Amerikkalaiset arvot Valittujen Palojen henkilökuvissa 1945-1948

Pro gradu tutkielma,184 s., josta liite 6 s.
Yleinen historia
Syyskuu 1988
 

Työn tarkoituksena on tutkia, millaisena amerikkalainen arvomaailma välittyi Valittujen Palojen suomalaiselle lukijakunnalle lehden alkuvaiheessa. Tällöin se jo nousi maan suosituimpien aikakauslehtien joukkoon ja on säilyttänyt asemansa. Tutkimuksen ajanjaksona ovat lehden ensimmäiset ilmestymisvuodet 1945 1948. Koska ajanjakson kaikkien artikkelien analysointi olisi ollut kohtuuton tehtävä, työ on rajattu koskemaan vain lehden 190 henkilökuvaa näiltä vuosilta.

Esitutkimus osoitti, että henkilökuvissa korostuivat toistuvasti tietyt ominaisuudet: yksilön suoritukset, menestyminen, määrätynlainen luonteenlaatu,_ raha, hyväntekeväisyys, epäitsekkyys, vaatimattomuus, ankara työnteko, eräänlainen piilouskonnollisuus ja demokratian puolustaminen. Vertaaminen tutkimuskirjallisuuteen osoitti nämä ominaisuudet sinänsä amerikkalaisiin ihanteisiin liittyviksi. Päätehtäväksi nousikin selvittää, miten ja miksi lehti tuo esille juuri nämä ominaisuudet ja mitä ne kertovat amerikkalaisuuden ja lehden mentaliteetista.

Tutkimuksen metodina on henkilökuvien tarkka historialliskvalitatiivinen analysointi sekä näin saadun ominaisuusaineiston vertailu laajaan tutkimuskirjallisuuteen. Ominaisuuksien esiintymisfrekvenssi on esitetty taulukkoina.

Analyysi osoitti, että ainakin näinä välittömästi sodan jälkeisinä vuosina Valitut Palat välitti henkilökuvauksissaan hyvin selkeästi amerikkalaisuutta ja amerikkalaista elämänfilosofiaa. Jo esitutkimuksessa todetut ominaisuudet osoittautuivat periytyvän suurimmalta osin 1600~luvun puritanismista. Niiden taustana on myös 1800 luvun menestysfilosofia, joka sekin on suora jatke puritaaniselle arvomaailmalle vain pienin uuden aikakauden tuomin lisäyksin. Näitä lisäyksiä olivat esim. uudelleen henkiin herätetty self made man kultti, jolle uusi teollinen aikakausi antoi uutta pontta, sekä ulkonäön ja erityisesti tietynlaisen luonteen korostaminen.

Henkilökuvauksissa esiintyvien ominaisuuksiensa osalta Valitut Palat muistuttaakin hämmästyttävän tarkoin Benjamin Franklinin kuuluisaa pikku kirjasta Poor Richards Almanack teosta, sen hyveitä, moraalia ja ohjeita, joita noudattamalla saavutetaan toivottu tulos. Lehti haluaa myös kuvata henkilönsä ns. hyvinä ihmisinä, jotka epäitsekkyyttä osoittaen harjoittavat Raamatun hengen mukaista hyväntekeväisyyttä ja ihmisrakkautta. Selityksenä sille, miksi Valittujen Palojen henkilökuvauksissa vanha puritaaninen arvomaailma tulee niin voimakkaana esiin, lienee Reader's Digest lehden molempien perustajien presbyteerinen pappisperhetausta, DeWitt Wallacen kohdalla useampien sukupolvien ajalta.