TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

LANKINEN, TAPANI: AMERIKKALAINEN RAAMATTU﷓ JA ANTIIKKISPEKTAAKKELI JA SEN HISTORIAKUVA 1949-1964

Pro gradu -tutkielma, 107 s., 6 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 1995

Tutkielma käsittelee amerikkalaista raamattu- ja antiikkispektaakkelia ja sen historiakuvaa. Keskeisimpiä kysymyksiä ovat: millaiset olivat ne olosuhteet, joissa spektaakkelit tuotettiin? Minkälainen oli raamattu- ja antiikkispektaakkelien historiakuva? Miten historia muuttuu? Onko nähtävissä keskeisiä toimijoita historiallisessa muutoksessa? Miten aikalaiskriitikot ovat ymmärtäneet elokuvien historiakuvan? Pyrin myös selvittämään miksi spektaakkelien tuottaminen loppui 1960-luvulla.

Päälähteinä tutkielmassa käytetään yhtätoista keskeistä raamattu- ja antiikkispektaakkelia. Samson and Delilah (1949), Quo Vadis (1951), Julius Caesar (1953), The Robe (1953), The Egyptian (1954), Ten Commandments (1956), Ben-Hur (1959), Spartacus (1960), Cleopatra (1963), The Fall of the Roman Empire (1964) on valittu spektaakkeleiksi, joita tässä tutkielmassa käsitellään. Erityisen hyödyllisiä kirjallisia lähteitä ovat olleet Derek ELLEYn The Epic Film (1984), Jon SOLOMONin The Ancient World in the Cinema (1978) ja Hannu SALMEN elokuva ja historia (1993).

Spektaakkelit tuotettiin aikana, jolloin televisio teki tuloaan amerikkalaisiin koteihin. Elokuvateollisuus kehitti uutta teknologiaa elokuvan esitystekniikkaan pystyäkseen pitämään edes osan jatkuvasti vähenevistä katsojista. Uusi teknologia hyödynnettiin sitten ennennäkemättömän suurissa ja kalliissa raamattu- ja antiikkispektaakkeleissa.

Spektaakkelit korostavat historiallisuuttaan voimakkaasti. Kertoja tai valkokankaalla vilahtava vuosiluku orientoivat katsojan oikeaan aikaan ja paikkaan. Historiallinen muutos on keskeinen tekijä spektaakkelien maailmassa. Muutoksen keskeisiä toimijoita ovat sankarit, jotka teoillaan muuttavat historiaa. Spektaakkelit sisältävät runsaasti materiaalia, jonka voi tulkita viittaavan niiden omaan valmistumisajankohtaan. Viittauksia voi nähdä ainakin juutalaisten kohteluun toisen maailmansodan aikana. Kuvallista aineistoa, jonka voi tulkita viittaavan kolmanteen valtakuntaan on myös runsaasti.

Spektaakkelien tuottaminen loppuu niistä viimeisten epäonnistuttua taloudellisesti. Suuret tappiot merkitsivät pahoja vaikeuksia studioille. Euroopan nouseva filmimaailma on myös vahva kilpailija Yhdysvaltain elokuvateollisuudelle. 1960-luvun alusta alkaen elokuvien sisältö muuttuu entistä enemmän yhteiskuntatietoisemmaksi, aika ajoi spektaakkelien ohi.