TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LAMPOLA, MIRJA: Virkistystä ja huvitusta etsimässä - Yhdysvaltain kotimaan lomamatkailu 1875 – 1917

Pro gradu -tutkielma, 172 s., liitesivut
Yleinen historia
Huhtikuu 1995

Tutkielmassa selvitetään Yhdysvaltain kotimaan lomamatkailun kehittymistä viime vuosisadan vaihteessa. Tutkimus on luonteeltaan pitkäIti perustutkimusta, joka perustuu painettuihin alkuperäismateriaaliin. Lähdeaineistona on käytetty yhdysvaltalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä ilmestyneitä matkakuvauksia. Matkaoppaista kattavimman sarjan muodostavat Baedekerin ja Appletonin matkaoppaat. Näiden lisäksi on käytetty myös matkakertomuksia. Tutkimuskirjallisuudesta hyödyllisimpiä ovat olleet FIFERin ja POMEROYn tutkimukset.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten eri lomakohde-elinkeinot syntyivät ja kehittyivät Yhdysvalloissa. Asiaa on tarkasteltu kulkuvälineiden, majoittumisen ja matkailijan huvittamiseksi itse paikalla syntyneiden toimintojen kautta. Toinen puoli tutkimusta koostuu siitä, mikä sai yhdysvaltalaisen matkailijan liikkeelle ja miten he kokivat matkan. Lisäksi pyritään selvittämään sitä, millainen statusarvo oli eri puolille Yhdysvaltoja suuntautuneilla matkoilla.

Yhdysvaltain kotimaan lomamatkailu ei ollut samanlaista vuonna 1917 kuin vuonna 1875. Erityisesti rautatieyhteyksien kehittyminen oli keskeinen Yhdysvaltain kotimaan matkailua laajentanut tekijä. Yhdysvallat olivat tulleet kokonaan matkailun piiriin viimeistään 1890-luvulla, jolloin viimeisimmätkin lähinnä Alaskan ja Arizonan - vaikeakulkuisimmat alueet olivat tulleet sen piiriin. Liikenneyhteyksien parantuminen mahdollisti myös suurten kaupunkien lähialueiden lomakohteiden ”räjähdysmäisen” kasvun. Tämä näkyi erityisesti Atlantin rannikolla. Myös Tyynen valtameren suurten kaupunkien lähialueille syntyi suosittuja lomanviettokohteita. Tästä oli seurauksena se, että yläluokka katsoi suosittujen kohteiden "vulgarisoituneen". Niinpä he siirtyivät omille huvila-alueilleen tai matkustivat uusiin Floridan tai Lännen lomakohteisiin.

Erityisesti Yhdysvaltain koillisosista kotoisin olleet matkailuyrittäjät halusivat hyötyä lisääntyvistä matkailijamääristä. Matkailijat toivat lisätuloja myös paikallisille asukkaille ja erilaisille vähemmistöille, kuten intiaaneille, mustille ja kiinalaisille. Yhdysvalloille oli tyypillinen piirre se, että matkailualan yrittäjät pyrkivät samaan useita matkailun osa-alueita samoihin käsiin. Matkailijakunta koostui lähinnä varakkaista yläluokan ja ylemmän keskiluokan jäsenistä. Matkailijat olivat lähtöisin pääosin Yhdysvaltain koillisista osavaltioista, mutta tutkimusjakson loppupuolella liikkeelle lähtivät myös laajemmassa määrin Lännen ja Keskilännen matkailijat. Myös mustat aloittavat matkustaa lähialueittensa lomakohteisiin ja joihinkin suuriin näyttelyihin. Matkatavat alkoivat keskiluokkaistua. Se näkyi mm. matkailumainosten kielessä.