TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

LAITALA, MAARIT: Demokratiasta diktatuuriin.  - Der Österreichische Volkswirt -lehti Itävallan sisäpoliittisen kehityksen tarkastelijana vuosina 1929-1934.

Pro gradu -tutkielma, 115 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2000


Tutkielma tarkastelee, mitkä tapahtumat kerran viikossa ilmestynyt sitoutumaton talouslehti Der Österreichische Volkswirt nosti merkittäviksi Itävallan sisäpoliittisessa kehityksessä 1929-1934 välisenä aikana.

Wienissä 1908 perustettu Der Österreichische Volkswirt oli vakiinnuttanut sitoutumattoman ja objektiivisen linjansa myös poliittisten asioiden tarkastelussa 1920-luvun lopulle tultaessa. Yhdistyminen Saksaan oli lehden ajamista asioista voimakkaimpia ja sen vaikutus näkyi myös sisäpoliittisten asioiden tarkastelussa.

Punaisena lankana läpi koko tarkastelun kohteena olleen ajanjakson kulkee oikeiston ja vasemmiston vastakohtaisuudet, jotka huononivat edelleen kompromissina hyväksytyn perustuslakiuudistuksen jälkeen.
Vastakohtaisuudet kulminoituivat kristillis-sosiaalisen ja sosiaalidemokraattisen puolueen välille. Kristillis-sosiaalisen puolueen johtajan Ignaz Seipelin suunnitelma saada Itävaltaan diktatuuri ja häneen sidoksissa ollut aseellinen oikeistolainen Kodinturva-liike muodostivat lehden mielestä uhkan Itävallalle. Kodinturvaakin merkittävämmäksi fasistiseksi uhkaksi Itävallan demokratialle nousi kevään 1932 maapäivävaalien jälkeen kansallissosialismi.

Kansallissosialismin nousun myötä puolueiden epäluulot ja epäluottamus toisiaan kohtaan vain korostuivat, sillä puolueet eivät kyenneet, eivät edes yrittäneet, yhdistää voimiaan molempia uhkaavan vaaran edessä.

Itävallan ratkaisut taloudellisen tilanteensa parantamiseksi eivät tuottaneet tulosta, vaan johtivat sisäpoliittisiin ongelmiin. Liittokansleri Dollfuss otti syksyllä 1932 käyttöön vuodelta 1917 periytyvän sotataloudellisen valtuuslain, joka antoi hallitukselle mahdollisuuden antaa hätäasetuksia. Lehti pelkäsi lakia käytettävän parlamentin sivuuttamiseen, ja sen pelot osoittautuivat todeksi 4.3.1933. Tällöin Itävallassa alkoi lehden mukaan hallitusdiktatuuri. Hallituksen ajama uusi autoritaarinen ja säätyihin perustuva perustuslaki astui voimaan 1.5.1934. Der Österreichische Volkswirtin mukaan uusi perustuslaki
symbolisesti kuristi demokratian ja sen myötä Itävalta siirtyi täysdiktatuuriin.
 

Asiasanat: Itävalta, sisäpolitiikka, fasismi, parlamentarismi, diktatuuri, poliittinen historia, perustuslait, poikkeuslait, poliittiset asenteet.