TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

LAINE, TUOMO: Veljet, työläiset, pelastakaa Venäjä! Daily Heraldin suhtautuminen 
Ison-Britannian hallituksen interventiopolitiikkaan Venäjän sisällissodassa 1918–1919.

Pro gradu –tutkielma, 142 s.
Yleinen historia
Marraskuu 2004


Tutkielma käsittelee Ison-Britannian poliittista työväenliikettä lähellä olleen sosialistisen sanomalehden Daily Heraldin ja sen päätoimittajan George Lansburyn kannanottoja pääministeri David Lloyd Georgen hallituksen harjoittamaan interventiopolitiikkaan Venäjällä lokakuun vallankumouksen 1917 jälkeen puhjenneessa sisällissodassa.

Venäjän sisällissodan tilanne kehittyi vuoden 1918 aikana, osittain osana ensimmäisen maailmansodan tilannetta. Bolševikkihallinnon vastustajat perustivat vastavallankumouksellisia hallituksia Venäjän reuna-alueille tavoitteenaan kukistaa bolševikki-vallankumous. Länsiliittoutuneet pyrkivät perustamaan uudelleen Saksan-vastaisen itärintaman tukeutumalla vastavallankumouksellisten hallussaan pitämiin alueisiin. Samalla länsiliittoutuneet tulivat puuttuneeksi Venäjän sisällissodan tilanteeseen. Maailmansodan päätyttyä liittoutuneet olivat yhä läsnä Venäjällä, ja toimenpiteet kääntyivät kohdistumaan suoraan bolševikkihallintoa vastaan. Vuonna 1919 Venäjän sisällissota oli kiivaimmillaan. Vuoden mittaan Ison-Britannian hallituksen interventiopolitiikka aiheutti yhä kiivaampaa vastustusta kotimaisissa vasemmistolaisissa piireissä.

Tutkielma liikkuu pääasiassa Ison-Britannian sisäpoliittisella kentällä, mutta Venäjän tilanne sekä bolševikkien että vastavallankumouksellisten hallitsemilla alueilla on myös huomion kohteena. Alkuperäismateriaalina on käytetty Daily Heraldin Venäjän-kysymystä käsitteleviä artikkeleita vuosilta 1918–1919.

Daily Herald hyökkäsi ankarasti interventiopolitiikkaa vastaan. Lehden kirjoituksissa erottuu muutamia perusstrategioita. Ensiksi lehti pyrki kannustamaan brittiläisen työväenliikkeen maltillisempia haaroja radikaalimman siiven vaatiman ”suoran toiminnan” politiikan kannalle. Tavoite oli yleislakon avulla pakottaa hallitus lopettamaan julistamaton sotansa Neuvosto-Venäjää vastaan ja lopettamaan asevelvollisuus sekä Venäjän-vastainen saarto. Toiseksi lehti hyökkäsi suoraan hallitusta vastaan, syyttäen sitä ennen kaikkea vaalilupausten pettämisestä. Kolmanneksi lehti syytti interventiopolitiikkaa ylipäänsä moraalittomaksi imperialistiseksi politiikaksi, joka ei eronnut maa-ilmansodan sytyttäneen Saksan militarismista. Hyökkäävien kampanjoiden lisäksi Daily Herald puolusti bolševikkivaltaa esittämällä se liioitellun positiivisessa valossa.

Daily Heraldin toimittajilla oli vahva usko bolševikkihallituksen perimmäiseen maltillisuuteen. Kovien toimenpiteiden selitettiin johtuvan sisällissodan poikkeusolosuhteista ja odotettiin hallinnon nopeasti maltillistuvan, kunhan sisällissota vain päättyisi. Ihanteellisten länsimaisten sosialistien mielestä ensimmäinen merkki työväenluokkia odottavasta loistavasta huomisesta oli Venäjälle pystytetty työväenvaltio. Sen puolustaminen oli jokaisen kansainvälisen työväenliikkeen jäsenen velvollisuus, huolimatta siitä, että bolševikit olivat sisällissodan vaikeissa olosuhteissa joutuneet turvautumaan vähemmän kauniisiin terrorihallinnon menetelmiin.

Asiasanat: aatehistoria, ammattiyhdistysliike, bolševismi, ensimmäinen maailmansota, interventio, Iso-Britannia, kansainvälinen politiikka, kommunismi, lokakuun vallankumous, sisällissodat, sosialismi, työväenliike, Venäjä