Laiho, Taina

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

LAIHO, TAINA: Hollantilaisten ja englantilaisten minäkäsitykset 1600-luvulla. Mitä intiaanikulttuurin kohtaaminen paljastaa kahden Pohjois-Amerikkaan saapuneen eurooppalaisen kansan minäkäsityksistä sekä niiden yhtäläisyyksistä ja eroista?

Pro gradu -tutkielma, 52 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Tutkimukseni alkaa vuodesta 1609 ensimmäisten hollantilaisten saapuessa Pohjois-Amerikkaan etsimään keinoja ansaita rahaa. Hollantilaisten perustaman Uuden Hollannin asutus alkoi vuonna 1621. Englantilaisten perustamaan, vuonna 1632 virallisen provinssin statuksen saaneeseen Marylandin siirtokuntaan saapui puolestaan englantilaisia aloittamaan uutta elämää. Sekä hollantilaisten että englantilaisten alueilla eli Amerikan alkuperäisasukkaita, joiden kanssa eurooppalaiset joutuivat ja halusivatkin tekemisiin.

Tutkimuksessani kysyn, millainen oli 1600-luvun hollantilaisten ja englantilaisten käsitys itsestään, ja vielä, erosivatko nämä käsitykset toisistaan. Tätä asiaa tarkastelen intiaanikohtaamisista tehtyjen havaintojen kautta, jotka on koottu teoksiin Narratives of New Netherland 1609-1664 ja Narratives of Early Maryland 1633-1684. Kummatkin teokset on julkaistu sarjassa Original Narratives of Early American History (Edited by J. Franklin Jameson. Copyright 1909, by Charles Scribner's Sons. New York reprinted 1953).

Käsittelyssäni on kaksi osaa: ensimmäisessä hollantilaiset ja englantilaiset katsovat intiaaneja ikään kuin ulkoapäin, tarkkailijoina kommentoiden vieraan kansan ulkonäköä, luonnetta, sukupuolirooleja, terveyttä ja ravintotilannetta, ja toisessa osassa muistiinpanot koskevat yhteistoimintaa intiaanien kanssa, kuten kaupankäyntiä, käännytystä ja kansojen keskinäisen aseman hioutumista.

Tutkimukseni tuloksena suurimmat erot hollantilaisten ja englantilaisten välillä olivat hollantilaisilla luontainen rahan arvostaminen itsessään ja hallintomuotojen sekä hallitsijan suuri merkitys englantilaisille. Englannissa oli myös hyväksytty ajatus naisesta johtajana. Hollantilaiset asettautuivat kansana horjumattoman varmoina intiaanien yläpuolelle takaajinaan sivistys, oikeusvaltio ja kristinusko, kun taas englantilaiset olivat toisiin nähden tasaveroisempia ja tietoisempia puutteistaan. Luonnon yläpuolelle englantilainen kuitenkin oli jo asettautunut. Yhtäläisyyksinä kummatkin kansat tunsivat kuuluvansa suureen, oikeauskoiseen kristittyjen yhteisöön, ja alistuivat sairauksiin luonnollisina ja välttämättöminä ilmiöinä elämässä.

Asiasanat: Englanti, Maryland, Alankomaat, Uusi Hollanti, siirtokunnat, Pohjois-Amerikka, 1600-luku, intiaanit