Kumpuoja, Jarkko

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/Humanistinen tiedekunta

KUMPUOJA, Jarkko: "The English Disease" – The Times ja jalkapallohuliganismi 1966–1985

Pro gradu –tutkielma, 108 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2011


Pro gradu –tutkielmani aiheena on jalkapallohuliganismin käsittely The Timesissa vuosina 1966-1985. Erityisesti työssä kiinnitetään huomiota siihen, millaista keskustelua The Timesissa käytiin aiheesta. Tutkimus käsittelee myös huliganismin kasvamista laajaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi sekä sen herättämää yhteiskunnallista keskustelua. Jalkapallohuliganismin kautta voidaan myös tarkastella Englannissa 1970- ja 1980-luvuilla tehtyjen suurten yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia yhteiskuntaan. Aikaisempi tutkimus jalkapallohuliganismista on jäänyt lähes täysin sosiologien harteille, jotka ovat keskittyneet tutkimaan lähinnä huliganismiin osallistuneiden sosiaalisia taustoja. Uutta työssä on myös keskittyminen sanomalehdessä käytyyn keskusteluun ja sen eri diskurssien analysointiin. Työ kuuluu yhteiskuntahistorian ja lehdistötutkimuksen alaan.

Jalkapallohuliganismi nousi merkittäväksi ongelmaksi englantilaisessa jalkapallossa 1960-luvun lopulta lähtien. Seuraavan vuosikymmenen puoleenväliin mennessä ongelma oli jo laajalle levinnyt ja sen katsottiin karanneen viranomaisten ja jalkapallopäättäjien kontrollista. Huliganismin kulta-aikana pidetään yleisesti ajanjaksoa 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun puoliväliin. Heyselin katsomokatastrofin vuonna 1985 katsotaan olleen käänteentekevä taistelussa huliganismin.

The Times keskittyi huliganismikäsittelyssään käymään yhteiskunnallista keskustelua ilmiön syistä sen sijaan, että se olisi lähtenyt mukaan sensaatiohakuiseen uutisointiin jota keltainen lehdistö harjoitti. Tämän lisäksi The Times puolusti oikeuslaitosten toimintaa ja niiden antamia tuomioita, joita pidettiin yleisessä keskustelussa liian lievinä. Seuroja ja maan jalkapalloliittoa kohtaan The Times tunsi ensin alkuun sympatiaa ja se ymmärsi niiden ongelmat huliganismin torjumisessa. Lehden suhtautuminen kuitenkin muuttui 1970-luvun loppua kohden, kun huliganismiongelma laajeni laajenemistaan eivätkä seurat tai liitto ryhtyneet tiukkoihin toimiin ongelman kitkemiseksi

Asiasanat: Jalkapallohuliganismi, The Times, Englanti, yhteiskuntahistoria, oikeuslaitos, jalkapallo, lehdistötutkimus, identiteetti, kannattajakulttuuri, katsomokäyttäytyminen.