TURUN YLIOPISTO

Historian laitos

KOSKISUO, ULLA: Lordi William Cavendish Bentinckin uudistukset Intiassa 1828 1835

Pro gradu tutkielma, 122 s., 4 liites

Yleinen historia

Toukokuu 1989
 

Tutkielmani aihe on lordi William Cavendish Bentinckin uudistukset Intiassa vuosina 1828 1835. Keskeinen lähde työssäni on ollut Bentinckin kirjekokoelma vuosilta 1828 1835. Lordi Bentinck valittiin Bengalin kenraalikuvernööriksi 1827, ja hän otti virkansa vastaan kesällä 1828. Itä Intian Kauppakomppanialta Lontoosta saamiensa ohjeiden mukaan hänen tärkein tehtävänsä oli saattaa kauppakomppanian talous kuntoon. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi Bentinck aloitti laajan verouudistuksen, joka toteutettiin kahdessa osassa vuosina 1829 ja 1831. Oikeuslaitoksen toimintaa tehostettiin niin ikään uudistuksilla vuonna 1831. Merkittävintä näissä uudistuksissa tulevaisuuden kannalta oli yhä laajeneva intialaisten palkkaaminen kauppakomppanian palvelukseen. Tätä politiikkaa Bentinck erityisesti suosi. Tärkeää oli erityisesti oikeuslaitoksen intialaistuminen. Vuonna 1833 itä Intian Kauppakomppanian peruskirja uusittiin. Se menetti Kiinan kaupan monopolin, ja samalla sen koko kaupallinen toiminta lakkautettiin. Menetyksistään se sai korvauksen, ja sen sallittiin säilyttää hallinnolliset oikeutensa ja maa alueensa, joita tosin oli hallittava kuninkaan nimissä. Bentinckistä tuli samassa yhteydessä koko Intian kenraalikuvernööri, jolla oli oikeus valvoa muiden alueiden, Madraksen ja Bombayn hallintoa. Kenraalikuvernööri sai neuvostonsa kanssa myös oikeuden laatia lakeja Intiaa varten. Lainsäädäntötyötä varten neuvostoon liitettiin neljäs lainoppinut jäsen, joka ei osallistunut neuvoston muuhun työskentelyyn. Bentinck pani toimeen myös sosiaalisia uudistuksia, jotka ensimmäisen kerran kauppakomppanian vallan aikana puuttuivat intialaisten uskonnollisiin tapoihin. Tärkein näistä uudistuksista oli satin eli leskeksi jääneen naisen polttamisen kieltäminen. Bentinck pa aloitti myös thug kuristajalahkon murskaamisen. Bentinckin aikana käytiin niin ikään kiivas taistelu itämaisen perinteen kannattajien ja toisaalta Intian länsimaistajien välillä, joka päättyi jälkimmäisten voittoon. vuonna 1835, kun T.B.Macaulayn "Minute of Education" julkaistiin. Se julisti englannin kielen kaiken opetuksen perustaksi. Tästä eteenpäin länsimaiselle kulttuurille annettiin etusija koulutuspolitiikassa. Bentinck oli lisäksi innokas höyrylaivaliikenteen kannattaja, mutta hänen ponnistuksensa eivät vielä tuottaneet tulosta. Bentinckin kenraalikuvernöörikausi oli, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin rauhan aikaa. Intian rajat olivat 1830 luvulla melko vakiintuneet, ainoastaan luoteisrajalla aluetta voitiin laajentaa. Ainoan uhan, todellisen tai kuvitellun, Intialle aiheutti Venäjän laajentuminen. Bentinckin aika jäi rauhalliseksi uudistuskaudeksi, jolla oli merkittävä vaikutus Intian myöhemmälle kehitykselle. Tärkein uudistuksista oli varmasti länsimaisen kulttuurin voimakas esiintuominen, mikä ei ollut kaikkien intialaisten mieleen.