TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

KORPPILA MINNA: Intian eksotiikkaa eurooppalaissilmin
Eurooppalaisia matkakokemuksia Intiassa vuosina 1880-1914.

Pro gradu-tutkielma 126 s., liitesivut
Yleinen historia
Kesäkuu 2001


Tutkielmassa tarkastellaan miten eurooppalaiset matkailijat suhtautuivat näkemäänsä ja kokemaansa Intiassa vuosisadan (1880-1914) vaihteessa. Työ on luonteeltaan asenteiden, suhtautumisen ja mielipiteiden tutkimusta. Tutkielman lähdemateriaalina on ollut Intian-matkailijoiden kirjoittamia matkakertomuksia ja aikakauslehtiartikkeleita. Tutkielman taustakonteksteina on toisaalta imperialismin kultakautta elävä, kiihtyvässä teollistumisvauhdissa ollut Eurooppa ja toisaalta raaka-aineita Euroopalle tuottavan siirtomaan asemaan alistettu Intia.

Tutkielman aikarajaus perustuu sen alkupäässä matkailun edellytysten kehittymiseen Intiassa ja loppupäässä ensimmäiseen maailmansotaan, joka oli merkittävä päätös eurooppalaiselle porvarillisen tyytyväisyyden kaudelle ja joka aiheutti katkoksen myös matkailuun. Euroopan käsite on tässä työssä rajattu pohjoiseen (läntiseen) Eurooppaan, tutkitut matkailijat olivat lähtöisin Ruotsista, Saksasta, Englannista, Itävallasta ja Ranskasta.

Matkailijoiden suhtautumista on tarkasteltu kolmen eri teeman kautta: Miten he suhtautuivat kahteen erilaiseen kaupunkiin, Kalkuttaan ja Benaresiin? Miten he kokivat villieläinten metsästyksen ja Himalajan vuoristomaisemat? Miten he suhtautuivat intialaisiin ihmisiin, köyhyyteen ja nälänhätiin sekä brittihallinnon toimiin? Taustaksi on selvitetty Intian luonnetta siirtomaana, matkustamisen käytäntöä Intiassa sekä eurooppalaisten sosiaalista taustaa ja matkustamisen motiiveja.

Tutkielmassa selviää, että eurooppalaisten matkailijoiden suhtautuminen eksoottiseen Intiaan oli paljolti aikakauden yleisen aatemaailman mukaista; etnosentristä, paternalistista ja ylemmyydentuntoista. Mutta toisaalta matkailijoiden suhtautumisessa havaitaan myös romantiikan kaikuja, alkuperäisen ja turmeltumattoman kaipuuta. Mielenkiintoinen havainto on, että matkailijoilla vaikutti ennakkoon olleen Intiasta melko voimakas mielikuva, jonkinlaisena sadunhohteisena idän ihmemaana, joka osittain intialaisen todellisuuden kohdatessaan murtui. Intiassa oli jotakin Iänsimaiselle ihmiselle hämmentävää. Mielenkiintoinen kysymys onkin, mikä oli se eksoottinen Intia, joka eurooppalaisilla matkailijoilla oli mielessään ja mitä se heille edusti?


Avainsanat: Intia, matkailija, eurooppalainen, suhtautuminen