TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

KORHONEN, VILLE: ”Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset”. Koraanin antama kuva profeetta Muhammadin suhtautumisesta vastustajiinsa.


Tutkielma, 102 s., 2 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 2005Tutkielmassani ”’Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset’” Koraanin antama kuva profeetta Muhammadin suhtautumisesta vastustajiinsa” tarkastelen islamin varhaishistoriaa ainoan tältä ajalta periytyvän lähteen, Koraanin, avulla. Käytän lähteenä myös islamilaista perimätietoa pitäen kuitenkin mielessä sen rajoitukset.

Peruslähtökohta tutkielmassani on, että Koraani koostuu suurimmaksi osaksi profeetta Muhammadin puheista. Koraania tarkasti analysoimalla onkin mahdollista saada kuva Muhammadin asenteista ja mielipiteistä. Omassa tutkielmassani tarkastelen Koraanin avulla Muhammadin asenteita tärkeimpiä vastustajiaan kohtaan. Näitä olivat hänen oma Quraish-heimonsa, juutalaiset sekä niin kutsutut teeskentelijät. Lisäksi jihad -käsitettä analysoimalla laajennan tutkimuksen käsittelemään Muhammadin asenteita sodankäyntiä ja vihollisuuksia kohtaan myös yleisemmällä tasolla.

Koraanin perusteella Muhammadin viholliskuva ei ollut stabiili. Profeetan suhtautuminen vihollisiin vaihteli tilanteen ja vihollisryhmittymän mukaan. Esimerkiksi oman vaikutusvallan kasvu antoi Muhammadille lisää liikkumavaraa ja mahdollisuuksia. Hän otti päätöksissään huomioon poliittisen ja sotilaallisen tilanteen. Yhteistä kaikille päätöksille ja asennoitumisille oli kuitenkin se, että ne aina perusteltiin uskonnollisesti. Kaikki toimet saivat Jumalalta siunauksen Muhammadin saamien ilmestysten muodossa.

Koraanin antama kuva Profeetan suhtautumisesta vihollisiinsa on merkityksellinen nykypäivänkin kannalta. Se on vaikuttanut myös myöhempään sodankäyntiin. Se miten Profeetan on Koraanissa nähty käyttäytyvän vihollisiaan kohtaan, on monille myöhemmille muslimeille ollut normatiivinen tapa käyttäytyä heidän vihollisiaan vastaan.


Asiasanat: islam, profeetta Muhammad, Koraani, pyhä sota, muslimit