TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta


KOLEHMAINEN, RAMI TAPIO: Uskottomuuden historia: naisen ja miehen välisen uskottomuuden kuvaaminen latinankielisissä roomalaiskirjoituksissa
noin vuosina 200 eaa.200.

Pro gradu, 157 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2008
 

Antiikin Rooman ihmisten moniulotteisia arvo- ja ajattelumaailmoja pelkistetään usein mentaliteettihistorian saralla. Vuosina 200 eaa.-200 luotujen roomalaiskirjoitusten kuvauksia oletettujen aikalaisten ajattelumaailmoista ei voida kuitenkaan edes tulkita suorina kuvauksina siitä, miten tuolloin ajateltiin. Syitä tähän ovat muun muassa, että kuvaukset olivat usein retoriikan, poliittisen propagandan, huumorin ja eri tulkitsijakuntien värittämiä. Tekstien kirjoittajat eivät myöskään olleet useinkaan itse todistamassa kuvaamiansa tapahtumia ja tunteita, vaan ne pohjautuivat aikaisempien kirjoittajien esityksiin. Koska kuvausten taustalla olevien motiivien ja taustatekijöiden tarkoitusperistä ei voida saada varmuutta, lähteiden puutteellisuuden ja sirpaleisuuden takia, ainoa varma tieto oletettujen aikalaisten ajattelumaailmasta ovat itse kuvaukset. Se miten uskottomuutta kuvattiin kertookin tiettyjen tahojen ajattelu- ja arvomaailmasta.

Tämä pro gradu käsittelee sitä, miten uskottomuutta kuvattiin ja mitä se kertoo aikalaisten ajattelumaailmasta. Se miksi erityisesti jotkut ihmis- ja ammattiryhmät kuvattiin roomalaiskirjoituksissa toistuvasti uskottomina, jäämässä teoistaan kiinni tai saaneen siitä rangaistuksia, kertoo muun muassa siitä keitä halveksittiin tai kenet haluttiin asettaa näihin rooleihin, jotta tarinan vaikutus olisi retorisesti mahdollisimman tehokas. Niin ikään esimerkiksi uskottomuuden ja siitä kiinnijäämisen kuvaaminen toistuvasti tietyssä paikassa sekä aikana kuvaa aikalaisten arvo- ja ajattelumaailmaa. Arvo- ja ajattelumaailmaa myös se, miten viettelijä käytännössä toimi saatellessaan jonkun uskottomuuden tielle, miten uskottomia käytännössä rangaistiin, mistä rappiolliset tavat kuvattiin omaksutuiksi ja miten niiltä pyrittiin suojautumaan. Vaikka menneisyyden ajattelumaailma onkin kadonnut, sen lähteiden kuvaukset tarjoavat viitteitä siitä, millainen se on mahdollisesti ollut ja mitä siitä on peritty tähän päivään.

Avainsanat: antiikin Rooma - mentaliteettihistoria - uskottomuus - viettely – aviorikos – retoriikka