Kivistö, Pauli

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / humanistinen tiedekunta

KIVISTÖ, PAULI: "Matkalla laivassa voi suoda paljon anteeksi ": Merimatkan kokemisen muutokset suomalaisten laivamatkustajien kirjoittamissa kuvauksissa 1800- ja 1900-luvuilla

Pro gradu -tutkielma 110 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Tarkastelen tutkimuksessa merimatkan kokemisessa 1800- ja 1900-lukujen aikana tapahtuneita muutoksia laivalla matkustaneiden suomalaismatkustajien kirjoittamien kuvausten perusteella. Pääkysymykseni on: Miten suomalaisten laivamatkustajien mielikuvat, käsitykset ja kokemukset merimatkasta muuttuivat tutkittavalla aikavälillä? Olen rajannut tutkimuksen siten, että se keskittyy julkaistun matkakirjallisuuden yhteydessä oleviin merimatkakuvauksiin.

Tarkastelen ennen kaikkea sitä, miten laivamatkustukseen liittyneet kokemukset ja yleinen maailmankuva olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Tutkin matkustajien käsitysten kautta myös sitä, millä tavoin suomalaisten kuva merestä muuttui kahden viime vuosisadan aikana. Lisäksi pohdin moderniin 1900-luvun lopun merimatkakokemuksen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

Kahden viime vuosisadan aikana suhde merimatkaan mullistui perusteellisesti. Vielä 1800-luvun alussa laivamatkustus oli Euroopassa marginaalinen ja heikosti arvostettu ilmiö,mutta 1900-luvun lopulla risteilymatkailusta oli tullut tärkeä osa suurten massojen vapaa-ajanviettoa. Tutkimuksesta käy ilmi, että negatiiviset käsitykset merellä matkustamisesta olivat erittäin pysyviä. Pelon, vaaran, kärsimyksen ja ahdistuksen teemat leimasivat matkakuvaukia pitkään.

Nykyisenkaltainen ensisijaisesti myönteisten mielikuvien sävyttämä kokemus merimatkasta alkoi muodostua pääosin vasta 1800- ja 1900-lukujen vaihteen jälkeen. Taustalla olivat mm. teknologian kehitys, yhteiskunnallisen aateilmapiirin muutokset sekä laivamatkailun markkinointiin liittyneet pyrkimykset muokata yleisiä mielikuvia laivamatkustuksesta. Eskapistiset teemat alkoivat korostua merimatkakuvauksissa jo 1900-luvun alkupuolella, ja viimeistään toisen maailmansodan jälkeen arkitodellisuuden unohtamista tuli olennainen osa matkustajien kokemusta. Samalla itse meren rooli kuvauksissa pieneni.

Asiasanat: merihistoria (ysa) – laivaliikenne (ysa) – laivamatkailu (ysa)