TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

KEURU, KARI: Huumori aseena Kalle Aleksanteri Suvannon pilakuvien huumori ja kohteet amerikansuomalaisessa pilalehti Punikissa vuosina 1921-36

pro gradu, 172 s., 3 liites.
Yleinen historia
Syyskuu 1997

Tämä tutkimus tarkastelee Kalle Aleksanteri Suvannon pilakuvien huumoria ja kohteita pilalehti Punikissa. Tutkimus kuuluu siirtolais- ja pilakuvatutkimuksen alueeseen.

Suvanto piirsi elämänsä aikana useisiin eri pilalehtiin ja lehtiin, mutta kaikkein tärkein näistä lehdistä oli Punikki, joka oli hänen varsinainen elämäntyönsä. Tutkimuksen kuva-analyysi keskittyy kuvituksen osalta tämän vuoksi vain Punikissa julkaistuihin Suvannon pilakuviin.

Tutkimuksen taustana selvitetään Suvannon elämänkerranvaiheet. Hän asui ensimmäiset 20 elinvuottaan Suomessa, jonka jälkeen hän lähti vuonna 1911 siirtolaiseksi Amerikkaan. Suvannon elämän alku- ja loppuvaiheet on selvitetty yksityiskohtaisesti, mutta hänen elämänsä aktiivivaiheessa keskitytään pilakuvien analysointiin elämänkerrallisten tapahtumien sijaan.

Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä ovat Punikissa vuosina 1921-1936 julkaistut Suvannon piirtämät pilakuvat, sekä taustaselvitysten osalta Suvannon itsensä kirjoittama julkaisematon elämänkerta.

Suvannon piirtämät pilakuvat on ryhmitelty aiheittain ja kronologisesti, ja tarkempaan analyysiin on valittu lähinnä Yhdysvaltojen yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitteleviä aiheita. Kansainväliset, esim. Suomea ja poliittisia kilpailijoita koskevat aiheet on jätetty analyysin ulkopuolelle. Pilakuvat on sijoitettu historialliseen kontekstiin, ja niitä on analysoitu eri huumoritutkimusten avulla.

Tutkimuksen tuloksena oli, että Suvannon huumori rakentui useista eri osasista. Se oli omaperäinen sekoitus uskonnollisuutta, sosialismia ja suomalaista kaskuperinnettä.