TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

KAVANTOLA, Katariina: Englannin talonpoikaiskapina vuonna 1381 ja Suomen nuijasota vuosina 1596-1597 vertaileva tutkimus

Pro gradu tutkielma, 141 s., 2 liites.
Yleinen historia
Marraskuu 1992
 

Tämän tutkielman aiheena on Englannin vuoden 1381 talonpoikaiskapinan ja vuosien 1596 1597 Suomen nuijasodan vertailu. Tarkoitus on etsiä näistä kahdesta tapahtumasta sekä samanlaiset että niitä toisistaan erottavat piirteet. Tutkimuksen pohjana on olettamus, että keskiajan ja uuden ajan vaihteessa Euroopassa esiintyi talonpoikaiskapinoiden aalto, jonka taustalla vaikuttivat samanlaiset syyt. Pyrkimyksenä on tarkastella mitä nämä syyt olivat ja vertailla niitä keskenään käyttäen tässä tarkastelun kohteena olevia kapinoita eräänlaisina esimerkkitapauksina. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, miten nämä kaksi kapinaa sopivat yleistäviin typologioihin.

Tutkielma perustuu pääasiassa tutkimuskirjallisuuteen, jota on pyritty hankkimaan sekä uutta että vanhaa. Näin on mukaan tullut myös tutkimusten arviointia. Tutkielmassa on myös käytetty tukena alkuperäislähteitä, lähinnä selventämässä tutkimusten antamaa kuvaa.

Tuloksista voidaan mainita seuraavaa: näillä kahdella kapinalla on tiettyjä eroja, mutta ne voidaan useassa kohdin selittää johtuviksi yhteiskuntien kehitysvaiheista, eikä niinkään siitä, että kapinat olisivat olleet erillisiä, kansallisia ilmiöitä. Kapinoissa ja niiden taustoissa on myös paljon yhtäläisyyksiä. Selvästi voidaan sanoa, että ne molemmat kuuluvat talonpoikaiskapinoiden aaltoon. Voidaan myös sanoa, että yhtäläisyydet ovat selvästi eroja merkittävämpiä.

Typologiat osoittautuivat ainakin näiden kahden kapinan osalta toimiviksi. Kapinat edustavat eri tyyppejä, mutta kuuluvat molemmat selvästi talonpoikaiskapinoiden aaltoon. Voidaan siis sanoa, että nimenomaan erojen tarkastelu auttaa löytämään syvimmät yhtäläisyydet.