TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

KARIMO, ANTERO: Vieraan paradigman kohtaaminen -länsimaisen lääketieteen suhtautuminen perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen ja sen ilmeneminen englanninkielisissä lääketieteellisissä aikakausijulkaisuissa 1927-1971

Pro gradu -tutkielma, 119 s., 4 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 1998Tutkimukseni aiheena on länsimaisen lääketieteen suhtautuminen perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen Kiinan keisarikunnan lopun ja Nixonin Kiinan vierailun välisenä aikana. Aihettani tutkin erityisesti vuonna 1927 nykymuotoisena aloittaneeseen Index Medicukseen luetteloitujen englanninkielisten lääketieteellisten aikakausilehtien artikkeleiden sisältöjen pohjalta, valaisten artikkeleista saatuja tietoja artikkeleiden kirjoittajien muun tuotannon ja tutkimuskirjallisuuden avulla.

Tutkimukseni piirin olen rajannut vain englanninkielisissä länsimaissa ilmestyneisiin artikkeleihin. Tarkoituksenani on selvittää, miten länsimainen lääketiede arvosti perinteistä kiinalaista lääketiedettä ja miten se ymmärsi tämän itselleen vieraan lääketieteen paradigman erilaisuutta. Tämän arvostamisen ja ymmärtämisen syitä, muutoksia ja muutosten syitä tutkin suhteessa toisiinsa, artikkelin ilmestymisajankohtaan, artikkeleissa ilmenevän informaation aihepiiriin ja määrään, julkaisufoorumina olevan lehden tyyppiin ja artikkeleiden kirjoittajien muussa tuotannossa ilmeneviin käsityksiin.

Aihettani lähestyn kahden toisilleen vieraissa kulttuuripiireissä kehittyneiden saman tieteenalan, lääketieteen, tieteellisten paradigmojen kohtaamisen näkökulmasta. Kuhnin perinteistä, normaalitilassaan paradigmansa perusteista tietämättömän tiedeyhteisön paradigmakäsitettä olen laajentanut Husserlilta lähtöisin oleviin ajatuksiin tiedeyhteisöstä, joka reflektoisi, tietoisesti uudelleenarvioisi, paradigmansa perusteita. Paradigman jaan muuttuvaan pintarakenteeseen ja kestävään ytimeen.

Tutkimukseni perusteella päädyn siihen, että harvoin huomatessaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen länsimainen lääketiede noin 1950-luvulle asti pääosin torjui perinteisen kiinalaisen lääketieteen paradigman pitäen sitä esteenä länsimaisen lääketieteen leviämiselle Kiinaan. Sen jälkeen länsimaissa heräsi kiinnostus akupunktiota kohtaan, mutta vain länsimaisen lääketieteen pohjalta tehtynä.

Paradigman ytimen reflektoimista oli havaittavissa vain muutamissa, jotakin lääketieteen rajattua erityisaluetta käsittelevissä artikkeleissa, jotka usein ilmestyivät lääketieteen historiaan tai johonkin muuhun erityisalueeseen keskittyneissä aikakausilehdissä.

Yleisesti länsimainen lääketiede ei artikkeleissa uudelleenarvioinut paradigmansa perusteita perinteistä kiinalaista lääketiedettä peilinä pitäen, vaikka sen paradigman perusteista nouseviin ongelmiin perinteisellä kiinalaisella lääketieteellä olisi ollut vaihtoehtoinen näkemys.

Asiasanoja: lääketieteen historia, perinteinen kiinalainen lääketiede, akupunktio, paradigma.