TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

KANGAS, TOMI: "IRA: the troubles to come". - The Timesin käsitys Irlannin tasavaltalaisarmeijasta Pohjois-Irlannin kriisin alkuvaiheissa (1969-72)

Pro gradu -tutkielma, 225 s., 4 liites.
Yleinen historia
Syyskuu 1994

Iso-Britannian alaisessa Pohjois-Irlannissa monta vuosikymmentä pinnan alla kyteneet ongelmat puhkesivat 1960-luvun lopulla aseellisiksi taisteluiksi. Rintamalinjat kiertyivät lähinnä katolisen vähemmistön ja protestanttisen enemmistön ympärille, vaikka kiistassa ei varsinaisesti uskonnollista ulottuvuutta ollutkaan. Väkivallan asteittain pahennuttua myös Iso-Britannia sotkeutui sotilaallisesti tilanteeseen. Iso-Britannia ei ollut juurikaan puuttunut maakunnan asioihin 1920-luvun jälkeen, ei hallinnollisesti eikä medioidensakaan kautta. 1960-luvun lopulla puhjennut väkivalta ja erityisesti brittisotilaiden osallistuminen konfliktiin herättivät mielenkiintoa kuitenkin myös Britanniassa.

Pyrin työssäni tarkastelemaan, miten Englannin perinteisesti ehkä arvostetuin sanomalehti The Times kriisiin suhtautui. Olen keskittynyt erityisesti tutkimaan Timesin käsitystä IRA:sta, joka nopeasti käsitettiin brittisotilaiden vastapuoleksi perinteisenä lain ja järjestyksen horjuttajana. Pyrin tutkimaan Timesin IRA:sta ja yleensä kriisistä luomia peruslinjoja, lehden antamien käsitysten todenmukaisuutta, lehden käsitysten muutoksia ja näiden muutosten syitä. Jonkin verran työssäni tulevat myös esille koko brittiläisen joukkoviestinnän näkemykset ja Timesin sijoittuminen englantilaiseen lehdistökenttään. Työni peruslähtökohtana on selvittää, miten objektiivisesti hallituksen kantoja perinteisesti myötäillyt, lähes institutionaalisen aseman saavuttanut sanomalehti kykeni Iso-Britannian kannalta merkittävää sisä- ja ulkopoliittista kriisiä kuvaamaan.

Erinäisistä syistä johtuen Times ei kyennyt olemaan puolueeton kriisin kuvaamisessa. Erityisesti käsitys IRA:sta oli usein virheellinen, jopa totuudenvastainen. Myös kiistan muista osapuolista eli protestanteista ja brittisotilaista annettiin totuutta vääristelevä kuva, joskin näiden suhteen raportointi oli IRA:sta poiketen liian positiivista. Syynä Timesin toimintaan olivat ennen kaikkea armeijan jatkuvasti tehostunut oma tiedotustoiminta ja IRA:ta ja irlantilaisia kohtaan Englannissa perinteisesti tunnettu epäluuloinen suhtautuminen. Työssä tulee myös esille Pohjois-Irlannin yleinen tapahtumakehitys ja sen vaikutus Timesin antamaan kuvaan. Lähinnä reaalipoliittisista ja taktisista syistä Times saattoi jopa sivuuttaa tiettyjä tapahtumia kokonaan tai vääristellä niistä annettua käsitystä.

Times esiintyi hyvin auliisti erilaisten armeijan lausuntojen ja näkemysten areenana. Samoin lehti usein itse raportoi tapahtumista suoraan armeijan kantojen mukaan, tätä kuitenkaan julkisesti paljastamatta. IRA:ssa lehti oli löytänyt oivallisen syntipukin, johon voitiin yhdistää niin sotilaiden väkivaltaiset otteet, lähes kaikki maakunnan väkivalta kuin jopa katolisten ihmisten surmaaminenkin. Käsitys IRA:n roolista oli Timesilla valmiina jo ennen kuin järjestö oli tosiasiassa edes ehtinyt mukaan taisteluihin. Niinpä koko tutkimusjaksoni ajan IRA sai esiintyä tuossa sille jo valmiiksi varatussa roolissa, jota brittihallituksen ja armeijan toiminta jatkuvasti lujitti. IRA oli englantilaisten perinteinen ”hyvä vihollinen”, ja tämä heijastui myös Timesin luomassa kuvassa.