TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos/Humanistinen tiedekunta

KALLIN, JANI: Tosimiehiä ja tiedemiehiä, päiväunia ja painajaisia. Sankaruus Robert E. Howardin ja H. P. Lovecraftin
pulp novelleissa

Pro gradu tutkielma, 132 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2001
 

Tutkielmassani tarkastelen kahden amerikkalaisen pulp-kirjoittajan, Robert E. Howardin (1906 1936) ja H. P. Lovecraftin (1890 1937), 1920 ja 1930 luvun vaihteessa kirjoittamien novellien välittämää sankaruutta ja sankarikuvaa. Maailmansotien välinen aikakausi oli amerikkalaisen pulp lehdistön kulta aikaa, jota sävyttivät niin lehtien syvenevä erikoistuminen eri lajityyppeihin kuin lukumäärän voimakas kasvukin. Merkittävänä vedenjakana toimi kuitenkin 1930 luvun alkupuoliskolla vaikuttanut lamakausi, jonka myötä kilpailu pulp lehdistön piirissä kiristyi ja rohkeammat kertomukselliset ratkaisut yleistyivät. Tänä aikana tuottelias Howard oli uransa huipulla, kun taas korkeakulttuurisesti kunnianhimoisempi Lovecraft ajautui sivuraiteelle.

Työni tavoitteena on tutkia minkälaisia Howardin ja Lovecraftin novellien sankarit ovat, mitä nämä sankarit kertovat ajastaan ja mitkä tekijät erottuvat heidän sankaruuden representaatioidensa taustalla? Analysointini aseena käytän ensisijaisesti sankaruuden tematiikkaa, jonka avulla pyrin tarkastelemaan novellien ja yhteiskunnallisen tilanteen välisiä yhteyksiä. Pyrin myös selvittämään, miten Howardin ja Lovecraftin sankarit sijoittuvat sankaruuden ja eritoten amerikkalaisen sankaruuden traditioon. Lähdemateriaalikseni olen valinnut yhteensä 38 novellia, joista 24 on tuotteliaamman Howardin kirjoittamaa ja 14 Lovecraftin. Nämä novellit edustavat molempien kirjoittajien tuotantoa laadukkaimmillaan ja tyypillisimmillään. Kaikki valitsemani Howardin novellit on julkaistu vuosien 1928 1936 välillä. Pedanttisen Lovecraftin novelleista 12 julkaistiin vuosien 1927 1936 välillä ja kaksi postuumisti vasta 1940 luvun alussa. Nämä kaksi postuumia novellia on kuitenkin kirjoitettu 1920 ja 1930 luvun vaihteen tienoilla.

Howardin novelleista käy ilmi, että hänen toiminnalliset sankarinsa ponnistavat lähinnä väkivaltaisuuden ja maskuliinisten toimintamallien pohjalta ja linkittyvät siten tiukasti amerikkalaisen sankaruuden traditioon. Sankariensa puolesta Howard lukeutuukin aikansa pulp lehdistön trendejä seuraavaksi kirjoittajaksi. Työni puitteissa päädyn myös näkemykseen, jonka mukaan Howardin yltiömaskuliiniset sankarit nivoutuvat liennyttäväksi osaksi lama ajan aiheuttamaa ja kärjistämää amerikkalaisen mieheyden kriisiä. Lovecraftin novellien kirjanoppineisuuteen luottavat ja edesottamuksiltaan kehnonlaiset sankarit kuitenkin karttavat lähes systemaattisesti amerikkalaiseen sankaruuteen perinteisesti kuuluvaa toiminnallisuutta, käytännöllisyyttä ja miehekkyyttä. Lovecraft profiloituukin pulp lehdistön suosiman traditionaalisen amerikkalaisen sankaruuden kriittiseksi arvostelijaksi. Mielestäni Lovecraftin novellien sankaruudellisen perikadon konteksti löytyy kuitenkin 1900 luvun alkuvuosikymmenien aikana tapahtuneen laajan maailmankuvallisen murroksen tiimoilta. Etenkin Lovecraftin surkeat ja ahdistuneet tiedemiessankarit kertovat luonnontieteellisen maailmankuvan riittämättömyydestä ja kielteisestä suhtautumisesta modernisaatioon ja tieteelliseen kehitykseen.

Asiasanat: Robert E. Howard, H. P. Lovecraft, sankaruus, pulp lehdistö