TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

KAIVOLA, VELI-PEKKA: "DIE STEM VAN SUID AFRIKA" - Kenraali  Jan Smuts Etelä-Afrikan liittovaltion arkkitehtina 1906-1910.

Pro gradu -tutkielma, 101 s., 4 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 1993


Pro gradu -tutkielmani käsittelee Etelä-Afrikan liittovaltion syntyyn johtanutta prosessia ja etenkin kenraali Smutsin osuutta siinä. Käsittelen aihetta tutkimuskirjallisuuden valossa aina ensimmäisten eurooppalaisten saapumisesta buurisotaan. Jan Smutsin kirjeenvaihto tarjoaa mielenkiintoisen kuvan valkoisten eteläafrikkalaisten ajatuksista ja tiestä, joka johti Etelä-Afrikan liittovaltion perustuslain ratifioimiseen toukokuussa 1910. Kenraali Smutsin rooli tässä kehityksessä on merkityksellinen, sillä hyvin pitkälti hän suunnitteli liittovaltion poliittista järjestelmää ja unionin tulevaisuutta. Lisäksi Smuts otti kantaa hyvin aktiivisesti moniin poliittisiin kysymyksiin. 

Valkoiset näkivät liittovaltion muodostamisen tärkeänä maan tulevaisuudelle. Kenraali Jan Smuts laati luonnoksen perustuslaista käyttäen mallinaan kahden suuren dominion - Australian ja Kanadan - perustuslakeja. Englantilaisille ja buureille merkittävimmät ongelmat muodostuivat pääkaupungin valinnasta, kielikysymyksestä ja intialaisesta työvoimasta. Transvaalin eristäytymispyrkimykset ja alkuperäisväestön vaatimukset äänioikeudesta herättivät myös keskustelua.  Äänioikeuden myöntämistä afrikkalaisille ei nähty mitenkään merkittävänä asiana, vaan sen ratkaisu haluttiin siirtää liittovaltion ratkaistavaksi.

Afrikkalaiset eivät olleet tyytyväisiä asemaansa Etelä-Afrikassa, vaan vaativat parempia olosuhteita, etenkin tasa-arvoisuutta suhteessa valkoisiin eteläafrikkalaisiin. Alkuperäisväestö tyytyi kuitenkin osaansa eikä noussut voimakkaaseen taisteluun valkoisia vastaan, vaan taisteli lähinnä suullisesti. Etelä-Afrikan valkoiselle väestölle rotuongelma piti sisällään ainoastaan erimielisyydet englantilaisten ja buurien välillä, joten afrikkalaisiin ei huomiota juuri kiinnitetty. Smutsin johdolla tultiin siihen tulokseen, että Etelä-Afrikan liittovaltio muodostuu aluksi neljästä siirtokunnasta: Transvaalista, Oranjen Vapaavaltiosta, Natalista ja Kapmaasta. Tarkoituksena oli kuitenkin laajentaa unionia myöhemmin niin, että liittovaltio käsittäisi suuren osan eteläistä Afrikkaa.

Asiasanat: Jan Smuts, Etelä-Afrikan liittovaltio, Kapmaa, Natal, Oranjen Vapaavaltio, Transvaal, buurisota, kielipolitiikka, rotusyrjintä, imperialismi, siirtokunnat