TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

KAIPONEN, MAJ-LIS: Amerikkalainen kirjallisuus ja sen ensimmäinen vaihe Suomessa 1800-luvun alkupuolelta vuoteen 1918

Pro gradu tutkielma, 139 s., 29 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1985
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää amerikkalaisen kaunokirjallisuuden leviämistä Suomeen 1800-luvun alkupuolelta vuoteen 1918. Vertailumateriaaliksi on valittu ko. aikana suomeksi käännetty muu amerikkalainen kirjallisuus sekä ei amerikkalaista alkuperää oleva englanninkielinen kirjallisuus. Tutkimuksen kvantitatiivisiin lähteisiin kuuluvat erilaiset kirjallisuusluettelot ja tilastot sekä kustantajien painosmääräluettelot, kvalitatiivisiin lukeutuvat aikakauskirjat ja lehdet sekä sanomalehdet.

Amerikkalaisen kirjallisuuden tulosta Suomeen vuoteen 1918 mennessä voidaan todeta, että aluksi mainittua kirjallisuutta julkaistiin vain vähän ja että julkaiseminen nopeutui vuodesta 1871 lähtien voimakkaasti. Siitä huolimatta ei vielä voida puhua mistään amerikkalaisen kirjallisuuden ekspansiosta Suomeen. Erityisesti on korostettava sitä, että Amerikassa vallinnut kirjallisuudensuuntaus ja Suomessa laaditut käännökset eivät ajallisesti menneet yksiin. Koko tutkimusajan on havaittavissa se, että Suomessa oltiin koko ajan jäljessä; vasta vuosina 1871-1918 päästiin jonkinlaiseen tasapainoon kääntämällä sekä edellisten kirjallisuussuuntausten että ko. aikana vallinneen suuntauksen tärkeimpiä edustajia.

Koko tutkimusajanjakson oli amerikkalaisen kirjallisuuden saama vastaanotto varsin myönteinen, jopa ihaileva.